Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 9 september 2016

13 september 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 9 september 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,8 miljarder EUR till 272,3 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
8 september 2016 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 350 miljoner USD 5 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 336,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) var i stort sett oförändrat 1 095,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 10,4 miljarder EUR till 128,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 9 miljarder EUR till 138,6 miljarder EUR. Onsdagen den 7 september 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 43,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 41,8 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 385,9 miljarder EUR (jämfört med 378,9 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 19,6 miljarder EUR till 1 385,2 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 9 september 2016

Förändring jämfört med

2 september 2016 – Köp

Förändring jämfört med

2 september 2016 – Inlösen

Program 1 för köp av säkerställda obligationer 16,4 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 7,4 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 191,5 miljarder EUR +0,9 miljarder EUR -0,1 miljard EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 20,2 miljarder EUR +0,0 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 22,9 miljarder EUR +2,4 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 1 018,3 miljarder EUR +16,4 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 108,4 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 13,5 miljarder EUR till 777,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 413.142 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 311.601 337
  2.1 Fordringar på IMF 77.305 −3
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 234.297 340
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 30.419 −108
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.203 −145
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.203 −145
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 524.503 −2.024
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 41.777 −2.004
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 482.726 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 −20
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 94.775 −1.510
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.721.375 19.150
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.385.178 19.600
  7.2 Andra värdepapper 336.197 −450
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.477 0
9 Övriga tillgångar 219.246 1.268
Summa tillgångar 3.358.742 16.967
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.095.550 49
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.163.435 20.473
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 777.539 13.505
  2.2 Inlåningsfacilitet 385.866 6.988
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 30 −20
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.909 −239
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 227.781 10.788
  5.1 Offentliga sektorn 128.573 10.420
  5.2 Övriga skulder 99.208 368
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 72.617 −12.954
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.056 −181
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.200 −390
  8.1 Inlåning och övriga skulder 8.200 −390
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 58.486 0
10 Övriga skulder 203.950 −580
11 Värderegleringskonton 420.923 0
12 Eget kapital 100.835 0
Summa skulder 3.358.742 16.967
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media