Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 9 września 2016 roku

13 września 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 9.09.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,8 mld EUR, do 272,3 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
8.09.2016 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 350 mln USD 5 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,5 mld EUR, do 336,2 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) pozostał na praktycznie niezmienionym poziomie 1095,6 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 10,4 mld EUR, do 128,6 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 9 mld EUR, do 138,6 mld EUR. W środę 7.09.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 43,8 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 41,8 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 385,9 mld EUR (wobec 378,9 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 19,6 mld EUR, do 1385,2 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 9.09.2016

Różnica wobec

2.09.2016 – zakup

Różnica wobec

2.09.2016 – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 16,4 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 7,4 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 191,5 mld EUR +0,9 mld EUR 0,1 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 20,2 mld EUR +0,0 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 22,9 mld EUR +2,4 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 1018,3 mld EUR +16,4 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 108,4 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 13,5 mld EUR, do 777,5 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 413.142 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 311.601 337
  2.1 Należności od MFW 77.305 −3
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 234.297 340
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 30.419 −108
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.203 −145
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.203 −145
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 524.503 −2.024
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 41.777 −2.004
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 482.726 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 −20
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 94.775 −1.510
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.721.375 19.150
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.385.178 19.600
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 336.197 −450
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.477 0
9 Pozostałe aktywa 219.246 1.268
Aktywa razem 3.358.742 16.967
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.095.550 49
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.163.435 20.473
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 777.539 13.505
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 385.866 6.988
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 30 −20
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.909 −239
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 227.781 10.788
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 128.573 10.420
  5.2 Pozostałe zobowiązania 99.208 368
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 72.617 −12.954
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.056 −181
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.200 −390
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 8.200 −390
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 58.486 0
10 Pozostałe pasywa 203.950 −580
11 Różnice z wyceny 420.923 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 100.835 0
Pasywa razem 3.358.742 16.967
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami