Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 12 август 2016 г.

16 август 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 12 август 2016 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,4 млрд. евро до 271,4 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
11 август 2016 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,6 млрд. щатски долара 0,1 млрд. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), остават практически без изменение в размер на 337,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 1,2 млрд. евро до 1100,4 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 15,2 млрд. евро до 126,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 15,6 млрд. евро до 170,7 млрд. евро. На 10 август 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 43 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 41,6 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използването на пределното кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е практически на нулево ниво (спрямо 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 354,8 млрд. евро (спрямо 340,7 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 13,3 млрд. евро до 1325,6 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 12 август 2016 г. Разлика спрямо 5 август 2016 г. – покупки Разлика спрямо 5 август 2016 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 16,4 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 7,5 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 188,0 млрд. евро +0,7 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 20,4 млрд. евро - -
Програма за закупуване от корпоративния сектор 16,2 млрд. евро +1,2 млрд. евро -
Програма за закупуване от публичния сектор 968,6 млрд. евро +11,4 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 108,4 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 11,2 млрд. евро до 742,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 413 141 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 307 304 −1 128
  2.1 Вземания от МВФ 77 244 −5
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 230 060 −1 123
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 33 567 672
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 17 126 524
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 126 524
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 525 603 −1 481
  5.1 Основни операции по рефинансиране 41 621 −1 368
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 483 982 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −113
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 92 249 −860
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 1 663 216 13 226
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 325 615 13 266
  7.2 Други ценни книжа 337 601 −39
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 477 0
9 Други активи 217 885 −523
Общо активи 3 296 568 10 429
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 100 410 1 181
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 097 340 2 898
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 742 466 −11 208
  2.2 Депозитно улеснение 354 840 14 090
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 33 16
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 3 865 225
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 224 995 16 056
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 126 394 15 167
  5.2 Други задължения 98 601 889
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 76 053 −7 771
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 121 −45
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 845 −51
  8.1 Депозити, салда и други задължения 7 845 −51
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 58 486 0
10 Други задължения 202 695 −2 065
11 Сметки за преоценка 420 923 0
12 Капитал и резерви 100 835 0
Общо пасиви 3 296 568 10 429
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите