Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 12. augustu 2016

16. augusta 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 12. augusta 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,4 mld. EUR na 271,4 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
11. augusta 2016 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,6 mld. USD 0,1 mld. USD

Eurosystém uvedený obchod na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), zostal takmer nezmenený na úrovni 337,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 1,2 mld. EUR na 1 100,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 15,2 mld. EUR na 126,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 15,6 mld. EUR na 170,7 mld. EUR. V stredu 10. augusta 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 43 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 41,6 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 354,8 mld. EUR (v porovnaní s 340,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 13,3 mld. EUR na 1 325,6 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 12. augustu 2016 Zmena oproti 5. augustu 2016: nákup Zmena oproti 5. augustu 2016: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 16,4 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 7,5 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 188,0 mld. EUR +0,7 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 20,4 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 16,2 mld. EUR +1,2 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 968,6 mld. EUR +11,4 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 108,4 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 11,2 mld. EUR na 742,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 413 141 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 307 304 −1 128
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 244 −5
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 230 060 −1 123
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 33 567 672
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 126 524
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 17 126 524
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 525 603 −1 481
  5.1 Hlavné refinančné operácie 41 621 −1 368
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 483 982 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 −113
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 92 249 −860
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 663 216 13 226
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 325 615 13 266
  7.2 Ostatné cenné papiere 337 601 −39
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 477 0
9 Ostatné aktíva 217 885 −523
Aktíva spolu 3 296 568 10 429
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 100 410 1 181
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 097 340 2 898
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 742 466 −11 208
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 354 840 14 090
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 33 16
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 865 225
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 224 995 16 056
  5.1 Verejná správa 126 394 15 167
  5.2 Ostatné záväzky 98 601 889
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 76 053 −7 771
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 121 −45
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 845 −51
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 845 −51
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 58 486 0
10 Ostatné pasíva 202 695 −2 065
11 Účty precenenia 420 923 0
12 Základné imanie a rezervy 100 835 0
Pasíva spolu 3 296 568 10 429
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá