Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 12. srpnu 2016

16. srpna 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 12. srpna 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,4 mld. EUR na 271,4 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
11. srpna 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 0,6 mld. USD 0,1 mld. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 337,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1,2 mld. EUR na 1 100,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 15,2 mld. EUR na 126,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 15,6 mld. EUR na 170,7 mld. EUR. Ve středu 10. srpna 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 43 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 41,6 mld. EUR se splatností jeden týden.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (ve srovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 354,8 mld. EUR (ve srovnání s 340,7 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 13,3 mld. EUR na 1 325,6 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 12. srpnu 2016 Rozdíl v porovnání s 5. srpnem 2016 – nákup Rozdíl v porovnání s 5. srpnem 2016 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 16,4 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 7,5 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 188,0 mld. EUR +0,7 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 20,4 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 16,2 mld. EUR +1,2 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 968,6 mld. EUR +11,4 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 108,4 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 11,2 mld. EUR na 742,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 413 141 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 307 304 −1 128
  2.1 Pohledávky za MMF 77 244 −5
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 230 060 −1 123
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 33 567 672
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 126 524
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 126 524
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 525 603 −1 481
  5.1 Hlavní refinanční operace 41 621 −1 368
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 483 982 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −113
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 92 249 −860
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 663 216 13 226
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 325 615 13 266
  7.2 Ostatní cenné papíry 337 601 −39
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 477 0
9 Ostatní aktiva 217 885 −523
Aktiva celkem 3 296 568 10 429
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 100 410 1 181
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 097 340 2 898
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 742 466 −11 208
  2.2 Vkladová facilita 354 840 14 090
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 33 16
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 865 225
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 224 995 16 056
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 126 394 15 167
  5.2 Ostatní závazky 98 601 889
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 76 053 −7 771
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 121 −45
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 845 −51
  8.1 Vklady a ostatní závazky 7 845 −51
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 58 486 0
10 Ostatní pasiva 202 695 −2 065
11 Účty přecenění 420 923 0
12 Kapitál a rezervní fondy 100 835 0
Pasiva celkem 3 296 568 10 429
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média