Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 12. avgusta 2016

16. avgust 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 12. avgusta 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,4 milijarde EUR na 271,4 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
11. avgust 2016 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,6 mrd USD 0,1 mrd USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so ostala skoraj nespremenjena na ravni 337,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,2 milijarde EUR na 1.100,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 15,2 milijarde EUR na 126,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 15,6 milijarde EUR na 170,7 milijarde EUR. V sredo, 10. avgusta 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 43 milijard EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 41,6 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 354,8 milijarde EUR (v primerjavi s 340,7 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 13,3 milijarde EUR na 1.325,6 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 12. avgusta 2016 Razlika od 5. avgusta 2016 – kupljeno Razlika od 5. avgusta 2016 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 16,4 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 7,5 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 188,0 milijarde EUR +0,7 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 20,4 milijarde EUR - -
Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja 16,2 milijarde EUR +1,2 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 968,6 milijarde EUR +11,4 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 108,4 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 11,2 milijarde EUR na 742,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 413.141 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 307.304 −1.128
  2.1 Terjatve do MDS 77.244 −5
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 230.060 −1.123
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 33.567 672
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 17.126 524
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.126 524
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 525.603 −1.481
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 41.621 −1.368
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 483.982 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −113
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 92.249 −860
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 1.663.216 13.226
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.325.615 13.266
  7.2 Drugi vrednostni papirji 337.601 −39
8 Javni dolg v eurih 26.477 0
9 Druga sredstva 217.885 −523
Skupaj sredstva 3.296.568 10.429
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.100.410 1.181
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.097.340 2.898
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 742.466 −11.208
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 354.840 14.090
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 33 16
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 3.865 225
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 224.995 16.056
  5.1 Sektor država 126.394 15.167
  5.2 Druge obveznosti 98.601 889
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 76.053 −7.771
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 3.121 −45
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.845 −51
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 7.845 −51
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 58.486 0
10 Druge obveznosti 202.695 −2.065
11 Računi prevrednotenja 420.923 0
12 Kapital in rezerve 100.835 0
Skupaj obveznosti 3.296.568 10.429
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije