Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 12 sierpnia 2016 roku

16 sierpnia 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 12.08.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,4 mld EUR, do 271,4 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
11.08.2016 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 0,6 mld USD 0,1 mld USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) pozostały na praktycznie niezmienionym poziomie 337,6 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 1,2 mld EUR, do 1100,4 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 15,2 mld EUR, do 126,4 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 15,6 mld EUR, do 170,7 mld EUR. W środę 10.08.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 43 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 41,6 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 354,8 mld EUR (wobec 340,7 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 13,3 mld EUR, do 1325,6 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 12.08.2016 Różnica wobec 5.08.2016 – zakup Różnica wobec 5.08.2016 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 16,4 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 7,5 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 188,0 mld EUR +0,7 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 20,4 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 16,2 mld EUR +1,2 mld EUR
Program skupu papierów sektora publicznego 968,6 mld EUR +11,4 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 108,4 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 11,2 mld EUR, do 742,5 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 413.141 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 307.304 −1.128
  2.1 Należności od MFW 77.244 −5
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 230.060 −1.123
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 33.567 672
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.126 524
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.126 524
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 525.603 −1.481
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 41.621 −1.368
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 483.982 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 −113
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 92.249 −860
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.663.216 13.226
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.325.615 13.266
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 337.601 −39
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.477 0
9 Pozostałe aktywa 217.885 −523
Aktywa razem 3.296.568 10.429
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.100.410 1.181
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.097.340 2.898
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 742.466 −11.208
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 354.840 14.090
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 33 16
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.865 225
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 224.995 16.056
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 126.394 15.167
  5.2 Pozostałe zobowiązania 98.601 889
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 76.053 −7.771
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.121 −45
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.845 −51
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.845 −51
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 58.486 0
10 Pozostałe pasywa 202.695 −2.065
11 Różnice z wyceny 420.923 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 100.835 0
Pasywa razem 3.296.568 10.429
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami