Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 12 augusti 2016

16 augusti 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 12 augusti 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 271,4 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
11 augusti 2016 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 0,6 miljarder USD 0,1 miljard USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra omsättbara värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) var i stort sett oförändrat på 337,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,2 miljarder EUR till 1 100,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 15,2 miljarder EUR till 126,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 15,6 miljarder EUR till 170,7 miljarder EUR. Onsdagen den 10 augusti 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 43 miljarder EUR och ersattes med en ny på 41,6 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 354,8 miljarder EUR (jämfört med 340,7 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 13,3 miljarder EUR till 1 325,6 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 12 augusti 2016 Förändring jämfört med den 5 augusti 2016 – Köp Förändring jämfört med den 5 augusti 2016 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 16,4 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 7,5 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 188,0 miljarder EUR +0,7 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 20,4 miljarder EUR - -
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 16,2 miljarder EUR +1,2 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 968,6 miljarder EUR +11,4 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 108,4 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 11,2 miljarder EUR till 742,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 413.141 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 307.304 −1.128
  2.1 Fordringar på IMF 77.244 −5
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 230.060 −1.123
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 33.567 672
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.126 524
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.126 524
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 525.603 −1.481
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 41.621 −1.368
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 483.982 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 −113
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 92.249 −860
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.663.216 13.226
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.325.615 13.266
  7.2 Andra värdepapper 337.601 −39
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.477 0
9 Övriga tillgångar 217.885 −523
Summa tillgångar 3.296.568 10.429
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.100.410 1.181
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.097.340 2.898
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 742.466 −11.208
  2.2 Inlåningsfacilitet 354.840 14.090
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 33 16
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.865 225
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 224.995 16.056
  5.1 Offentliga sektorn 126.394 15.167
  5.2 Övriga skulder 98.601 889
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 76.053 −7.771
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.121 −45
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.845 −51
  8.1 Inlåning och övriga skulder 7.845 −51
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 58.486 0
10 Övriga skulder 202.695 −2.065
11 Värderegleringskonton 420.923 0
12 Eget kapital 100.835 0
Summa skulder 3.296.568 10.429
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media