Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 12 augustus 2016

16 augustus 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 12 augustus 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,4 miljard naar EUR 271,4 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
11 augustus 2016 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,6 miljard USD 0,1 miljard

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) bleven vrijwel onveranderd op EUR 337,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,2 miljard naar EUR 1.100,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 15,2 miljard naar EUR 126,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 15,6 miljard naar EUR 170,7 miljard. Op woensdag 10 augustus 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 43 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 41,6 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 354,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 340,7 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 13,3 miljard naar EUR 1.325,6 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 12 augustus 2016 Verschil t.o.v. 5 augustus 2016 – Aankopen Verschil t.o.v. 5 augustus 2016 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 16,4 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 7,5 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 188,0 miljard +EUR 0,7 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 20,4 miljard - -
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 16,2 miljard +EUR 1,2 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 968,6 miljard +EUR 11,4 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 108,4 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 11,2 miljard naar EUR 742,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 413.141 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 307.304 −1.128
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.244 −5
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 230.060 −1.123
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 33.567 672
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.126 524
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.126 524
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 525.603 −1.481
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 41.621 −1.368
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 483.982 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −113
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 92.249 −860
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.663.216 13.226
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.325.615 13.266
  7.2 Overige waardepapieren 337.601 −39
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.477 0
9 Overige activa 217.885 −523
Totaal activa 3.296.568 10.429
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.100.410 1.181
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.097.340 2.898
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 742.466 −11.208
  2.2 Depositofaciliteit 354.840 14.090
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 33 16
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.865 225
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 224.995 16.056
  5.1 Overheid 126.394 15.167
  5.2 Overige verplichtingen 98.601 889
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 76.053 −7.771
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.121 −45
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.845 −51
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.845 −51
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 58.486 0
10 Overige passiva 202.695 −2.065
11 Herwaarderingsrekeningen 420.923 0
12 Kapitaal en reserves 100.835 0
Totaal passiva 3.296.568 10.429
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media