SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 12. august 2016

16. august 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 12. august 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,4 mia. euro til 271,4 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
11. august 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 0,6 mia. USD 0,1 mia.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) forblev praktisk talt uændrede med 337,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,2 mia. euro til 1.100,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 15,2 mia. euro til 126,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 15,6 mia. euro til 170,7 mia. euro. Onsdag den 10. august 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 43 mia. euro, og en ny på 41,6 mia. euro blev afviklet med en løbetid på én uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk talt nul (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 354,8 mia. euro (mod 340,7 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 13,3 mia. euro til 1.325,6 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 12. august 2016 Ændring i forhold til 5. august 2016 – opkøb Ændring i forhold til 5. august 2016 – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 16,4 mia. euro - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 7,5 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 188,0 mia. euro +0,7 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 20,4 mia. euro - -
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 16,2 mia. euro +1,2 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 968,6 mia. euro +11,4 mia. euro -
Securities Markets Programme 108,4 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 11,2 mia. euro til 742,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 413.141 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 307.304 −1.128
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.244 −5
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 230.060 −1.123
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 33.567 672
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.126 524
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.126 524
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 525.603 −1.481
  5.1 Primære markedsoperationer 41.621 −1.368
  5.2 Langfristede markedsoperationer 483.982 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −113
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 92.249 −860
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.663.216 13.226
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.325.615 13.266
  7.2 Andre værdipapirer 337.601 −39
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.477 0
9 Andre aktiver 217.885 −523
Aktiver i alt 3.296.568 10.429
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.100.410 1.181
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.097.340 2.898
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 742.466 −11.208
  2.2 Indlånsfacilitet 354.840 14.090
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 33 16
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.865 225
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 224.995 16.056
  5.1 Offentlig forvaltning og service 126.394 15.167
  5.2 Andre forpligtelser 98.601 889
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 76.053 −7.771
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.121 −45
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.845 −51
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.845 −51
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 58.486 0
10 Andre forpligtelser 202.695 −2.065
11 Revalueringskonti 420.923 0
12 Kapital og reserver 100.835 0
Passiver i alt 3.296.568 10.429
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt