Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 12. augustā

2016. gada 16. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 12. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 271.4 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 11. augusts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 0.6 mljrd. ASV dolāru 0.1 mljrd. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms faktiski nemainījās (337.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.2 mljrd. euro (līdz 1 100.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 15.2 mljrd. euro (līdz 126.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 15.6 mljrd. euro (līdz 170.7 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 10. augustā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 43 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 41.6 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 354.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 340.7 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 13.3 mljrd. euro (līdz 1 325.6 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 12. augustā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 5. augustu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 5. augustu
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 16.4 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 7.5 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 188.0 mljrd. euro +0.7 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 20.4 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 16.2 mljrd. euro +1.2 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 968.6 mljrd. euro +11.4 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 108.4 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 11.2 mljrd. euro (līdz 742.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 413 141 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 307 304 −1 128
  2.1 SVF debitoru parādi 77 244 −5
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 230 060 −1 123
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 33 567 672
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17 126 524
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17 126 524
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 525 603 −1 481
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 41 621 −1 368
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 483 982 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −113
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 92 249 −860
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 663 216 13 226
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 325 615 13 266
  7.2 Pārējie vērtspapīri 337 601 −39
8 Valdības parāds euro 26 477 0
9 Pārējie aktīvi 217 885 −523
Kopā aktīvi 3 296 568 10 429
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 100 410 1 181
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 097 340 2 898
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 742 466 −11 208
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 354 840 14 090
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 33 16
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3 865 225
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 224 995 16 056
  5.1 Saistības pret valdību 126 394 15 167
  5.2 Pārējās saistības 98 601 889
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 76 053 −7 771
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3 121 −45
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7 845 −51
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7 845 −51
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 58 486 0
10 Pārējās saistības 202 695 −2 065
11 Pārvērtēšanas konti 420 923 0
12 Kapitāls un rezerves 100 835 0
Kopā pasīvi 3 296 568 10 429
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem