Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 8 юли 2016 г.

12 юли 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 8 юли 2016 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) отбелязва увеличение с 1 млн. евро в резултат от покупката на златни монети от една национална централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,3 млрд. евро до 275,1 млрд. евро. Промяната се дължи на транзакции с клиенти и портфейлни транзакции, извършени от централни банки от Евросистемата през отчетния период.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
7 юли 2016 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 1,5 млрд. щатски долара 2 млрд. щатски долара

Тази транзакция по предоставяне на ликвидност е извършена от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 2,6 млрд. евро до 345,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 3,5 млрд. евро до 1092,1 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 13,4 млрд. евро до 140,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 20,6 млрд. евро до 189 млрд. евро. На 6 юли 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 53,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 44,1 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,3 млрд. евро (при 0,2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 342,1 млрд. евро (при 330,3 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 18,1 млрд. евро до 1243,7 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 8 юли 2016 г. Разлика спрямо 1 юли 2016 г. – покупки Разлика спрямо 1 юли 2016 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 17,5 млрд. евро - -0,4 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 7,6 млрд. евро - -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 184,1 млрд. евро +0,7 млрд. евро -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 20,2 млрд. евро +0,3 млрд. евро -
Програма за закупуване от корпоративния сектор 8,5 млрд. евро +1,7 млрд. евро -
Програма за закупуване от публичния сектор 894,6 млрд. евро +16,1 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 111,2 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 4,5 млрд. евро до 688,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 413 140 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 307 759 −1 194
  2.1 Вземания от МВФ 77 642 0
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 230 117 −1 194
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 34 708 1 534
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 429 104
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 429 104
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 531 224 −8 809
  5.1 Основни операции по рефинансиране 44 089 −8 965
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 486 799 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 336 156
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 95 314 −1 222
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 588 982 15 559
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 243 698 18 119
  7.2 Други ценни книжа 345 284 −2 559
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 477 −57
9 Други активи 221 887 −615
Общо активи 3 237 920 5 302
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 092 067 3 524
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 030 681 7 278
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 688 498 −4 549
  2.2 Депозитно улеснение 342 124 11 779
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 59 47
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 632 −133
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 237 146 −14 059
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 140 852 −13 356
  5.2 Други задължения 96 294 −703
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 79 233 8 368
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 362 347
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 504 264
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 504 264
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 58 486 0
10 Други задължения 206 048 −288
11 Сметки за преоценка 420 923 0
12 Капитал и резерви 100 836 0
Общо пасиви 3 237 920 5 302
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите