Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 8 juli 2016

12 juli 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 8 juli 2016 ökade guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) med 1 miljon EUR beroende på köp av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 275,1 miljarder EUR. Ändringen berodde på kund- och portföljtransaktioner som genomfördes av Eurosystemets centralbanker under perioden.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
7 juli 2016 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 1,5 miljarder USD 2 miljarder USD

Ovanstående likvidiserande transaktion genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 2,6 miljarder EUR till 345,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,5 miljarder EUR till 1 092,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 13,4 miljarder EUR till 140,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 20,6 miljarder EUR till 189 miljarder EUR. Onsdagen den 6 juli 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 53,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 44,1 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,3 miljarder EUR (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 342,1 miljarder EUR (jämfört med 330,3 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 18,1 miljarder EUR till 1 243,7 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 8 juli 2016 Förändring jämfört med den 1 juli 2016 – Köp Förändring jämfört med den 1 juli 2016 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 17,5 miljarder EUR - -0,4 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 7,6 miljarder EUR - -0,1 miljard EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 184,1 miljarder EUR +0,7 miljarder EUR -0,2 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 20,2 miljarder EUR +0,3 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 8,5 miljarder EUR +1,7 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 894,6 miljarder EUR +16,1 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 111,2 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 4,5 miljarder EUR till 688,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 413.140 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 307.759 −1.194
  2.1 Fordringar på IMF 77.642 0
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 230.117 −1.194
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 34.708 1.534
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.429 104
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.429 104
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 531.224 −8.809
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 44.089 −8.965
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 486.799 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 336 156
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 95.314 −1.222
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.588.982 15.559
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.243.698 18.119
  7.2 Andra värdepapper 345.284 −2.559
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.477 −57
9 Övriga tillgångar 221.887 −615
Summa tillgångar 3.237.920 5.302
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.092.067 3.524
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.030.681 7.278
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 688.498 −4.549
  2.2 Inlåningsfacilitet 342.124 11.779
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 59 47
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.632 −133
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 237.146 −14.059
  5.1 Offentliga sektorn 140.852 −13.356
  5.2 Övriga skulder 96.294 −703
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 79.233 8.368
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.362 347
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.504 264
  8.1 Inlåning och övriga skulder 5.504 264
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 58.486 0
10 Övriga skulder 206.048 −288
11 Värderegleringskonton 420.923 0
12 Eget kapital 100.836 0
Summa skulder 3.237.920 5.302
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media