Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 8 juli 2016

12 juli 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 8 juli 2016 steeg de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) met EUR 1 miljoen ten gevolge van de aankoop van gouden munten door een nationale centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,3 miljard naar EUR 275,1 miljard. Deze mutatie was het gevolg van de door de centrale banken van het Eurosysteem gedurende de verslagperiode verrichte cliënten- en beleggingstransacties.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
7 juli 2016 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 1,5 miljard USD 2 miljard

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transactie werd door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 2,6 miljard naar EUR 345,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3,5 miljard naar EUR 1.092,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 13,4 miljard naar EUR 140,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 20,6 miljard naar EUR 189 miljard. Op woensdag 6 juli 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 53,1 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 44,1 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,3 miljard (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 342,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 330,3 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 18,1 miljard naar EUR 1.243,7 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 8 juli 2016 Verschil t.o.v. 1 juli 2016 – Aankopen Verschil t.o.v. 1 juli 2016 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 17,5 miljard - -EUR 0,4 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 7,6 miljard - -EUR 0,1 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 184,1 miljard +EUR 0,7 miljard -EUR 0,2 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 20,2 miljard +EUR 0,3 miljard -
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 8,5 miljard +EUR 1,7 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 894,6 miljard +EUR 16,1 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 111,2 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 4,5 miljard naar EUR 688,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 413.140 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 307.759 −1.194
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.642 0
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 230.117 −1.194
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 34.708 1.534
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.429 104
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.429 104
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 531.224 −8.809
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 44.089 −8.965
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 486.799 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 336 156
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 95.314 −1.222
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.588.982 15.559
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 1.243.698 18.119
  7.2 Overige waardepapieren 345.284 −2.559
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.477 −57
9 Overige activa 221.887 −615
Totaal activa 3.237.920 5.302
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.092.067 3.524
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.030.681 7.278
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 688.498 −4.549
  2.2 Depositofaciliteit 342.124 11.779
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 59 47
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.632 −133
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 237.146 −14.059
  5.1 Overheid 140.852 −13.356
  5.2 Overige verplichtingen 96.294 −703
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 79.233 8.368
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.362 347
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.504 264
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.504 264
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 58.486 0
10 Overige passiva 206.048 −288
11 Herwaarderingsrekeningen 420.923 0
12 Kapitaal en reserves 100.836 0
Totaal passiva 3.237.920 5.302
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media