Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 8. júlu 2016

12. júla 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 8. júla 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 1 mil. EUR v dôsledku nákupu zlatých mincí, ktorý uskutočnila jedna z národných centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,3 mld. EUR na 275,1 mld. EUR. Táto zmena bola dôsledkom klientskych a portfóliových transakcií uskutočnených počas sledovaného obdobia centrálnymi bankami Eurosystému.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
7. júla 2016 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 1,5 mld. USD 2 mld. USD

Eurosystém uvedený obchod na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 2,6 mld. EUR na 345,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 3,5 mld. EUR na 1 092,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 13,4 mld. EUR na 140,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 20,6 mld. EUR na 189 mld. EUR. V stredu 6. júla 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 53,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 44,1 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,3 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 342,1 mld. EUR (v porovnaní s 330,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 18,1 mld. EUR na 1 243,7 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 8. júlu 2016 Zmena oproti 1. júlu 2016: nákup Zmena oproti 1. júlu 2016: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 17,5 mld. EUR -0,4 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 7,6 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 184,1 mld. EUR +0,7 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 20,2 mld. EUR +0,3 mld. EUR
Program nákupu aktív podnikového sektora 8,5 mld. EUR +1,7 mld. EUR
Program nákupu aktív verejného sektora 894,6 mld. EUR +16,1 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 111,2 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 4,5 mld. EUR na 688,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 413 140 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 307 759 −1 194
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 642 0
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 230 117 −1 194
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 34 708 1 534
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 429 104
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 429 104
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 531 224 −8 809
  5.1 Hlavné refinančné operácie 44 089 −8 965
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 486 799 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 336 156
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 95 314 −1 222
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 588 982 15 559
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 243 698 18 119
  7.2 Ostatné cenné papiere 345 284 −2 559
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 477 −57
9 Ostatné aktíva 221 887 −615
Aktíva spolu 3 237 920 5 302
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 092 067 3 524
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 030 681 7 278
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 688 498 −4 549
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 342 124 11 779
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 59 47
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 632 −133
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 237 146 −14 059
  5.1 Verejná správa 140 852 −13 356
  5.2 Ostatné záväzky 96 294 −703
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 79 233 8 368
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 362 347
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 504 264
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 504 264
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 58 486 0
10 Ostatné pasíva 206 048 −288
11 Účty precenenia 420 923 0
12 Základné imanie a rezervy 100 836 0
Pasíva spolu 3 237 920 5 302
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá