Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 8 lipca 2016 roku

12 lipca 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 8.07.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) zwiększył się o 1 mln EUR w wyniku zakupu złotych monet przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,3 mld EUR, do 275,1 mld EUR. Zmiana ta wynikała z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym przez banki centralne Eurosystemu.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
7.07.2016 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 1,5 mld USD 2 mld USD

Powyższa transakcja zasilająca w płynność została przeprowadzona przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 2,6 mld EUR, do 345,3 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 3,5 mld EUR, do 1092,1 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 13,4 mld EUR, do 140,9 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 20,6 mld EUR, do 189 mld EUR. W środę 6.07.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 53,1 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 44,1 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,3 mld EUR (wobec 0,2 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 342,1 mld EUR (wobec 330,3 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 18,1 mld EUR, do 1243,7 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 8.07.2016 Różnica wobec 1.07.2016 – zakup Różnica wobec 1.07.2016 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 17,5 mld EUR 0,4 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 7,6 mld EUR 0,1 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 184,1 mld EUR +0,7 mld EUR 0,2 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 20,2 mld EUR +0,3 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 8,5 mld EUR +1,7 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 894,6 mld EUR +16,1 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 111,2 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 4,5 mld EUR, do 688,5 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 413.140 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 307.759 −1.194
  2.1 Należności od MFW 77.642 0
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 230.117 −1.194
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 34.708 1.534
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.429 104
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.429 104
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 531.224 −8.809
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 44.089 −8.965
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 486.799 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 336 156
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 95.314 −1.222
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.588.982 15.559
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.243.698 18.119
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 345.284 −2.559
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.477 −57
9 Pozostałe aktywa 221.887 −615
Aktywa razem 3.237.920 5.302
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.092.067 3.524
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.030.681 7.278
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 688.498 −4.549
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 342.124 11.779
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 59 47
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.632 −133
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 237.146 −14.059
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 140.852 −13.356
  5.2 Pozostałe zobowiązania 96.294 −703
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 79.233 8.368
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.362 347
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.504 264
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.504 264
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 58.486 0
10 Pozostałe pasywa 206.048 −288
11 Różnice z wyceny 420.923 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 100.836 0
Pasywa razem 3.237.920 5.302
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami