Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 8. jūlijā

2016. gada 12. jūlijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 8. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) palielinājās par 1 milj. euro, vienas Eurosistēmas centrālajai bankai pērkot zelta monētas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 275.1 mljrd. euro). Šī pārmaiņa skaidrojama ar klientu un portfeļu darījumiem, ko Eurosistēmas centrālās bankas veica pārskata periodā.

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 7. jūlijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 1.5 mljrd. euro 2 mljrd. euro

Šo likviditāti palielinošo darījumu Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 2.6 mljrd. euro (līdz 345.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.5 mljrd. euro (līdz 1 092.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 13.4 mljrd. euro (līdz 140.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 20.6 mljrd. euro (līdz 189 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 6. jūlijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 53.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 44.1 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 342.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 330.3 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 18.1 mljrd. euro (līdz 1 243.7 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 8. jūlijā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 1. jūliju Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 1. jūliju
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 17.5 mljrd. euro –0.4 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 7.6 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 184.1 mljrd. euro +0.7 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 20.2 mljrd. euro +0.3 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 8.5 mljrd. euro +1.7 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 894.6 mljrd. euro +16.1 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 111.2 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 4.5 mljrd. euro (līdz 688.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 413 140 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 307 759 −1 194
  2.1 SVF debitoru parādi 77 642 0
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 230 117 −1 194
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 34 708 1 534
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18 429 104
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18 429 104
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 531 224 −8 809
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 44 089 −8 965
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 486 799 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 336 156
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 95 314 −1 222
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 588 982 15 559
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 243 698 18 119
  7.2 Pārējie vērtspapīri 345 284 −2 559
8 Valdības parāds euro 26 477 −57
9 Pārējie aktīvi 221 887 −615
Kopā aktīvi 3 237 920 5 302
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 092 067 3 524
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 030 681 7 278
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 688 498 −4 549
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 342 124 11 779
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 59 47
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3 632 −133
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 237 146 −14 059
  5.1 Saistības pret valdību 140 852 −13 356
  5.2 Pārējās saistības 96 294 −703
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 79 233 8 368
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3 362 347
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 504 264
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 504 264
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 58 486 0
10 Pārējās saistības 206 048 −288
11 Pārvērtēšanas konti 420 923 0
12 Kapitāls un rezerves 100 836 0
Kopā pasīvi 3 237 920 5 302
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem