Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 8. červenci 2016

12. července 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 8. července 2016 vzrostl objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 1 mil. EUR v důsledku nákupu zlata jednou národní centrální bankou Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,3 mld. EUR na 275,1 mld. EUR. K této změně došlo v důsledku klientských a portfoliových transakcí, jež ve sledovaném období prováděly centrální banky Eurosystému.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
7. července 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 1,5 mld. EUR 2 mld. EUR

Výše uvedenou transakci na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 2,6 mld. EUR na 345,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3,5 mld. EUR na 1 092,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 13,4 mld. EUR na 140,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 20,6 mld. EUR na 189 mld. EUR. Ve středu 6. července 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 53,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 44,1 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,3 mld. EUR (ve srovnání s 0,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 342,1 mld. EUR (ve srovnání s 330,3 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 18,1 mld. EUR na 1 243,7 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 8. červenci 2016 Rozdíl v porovnání s 1. červencem 2016 – nákup Rozdíl v porovnání s 1. červencem 2016 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 17,5 mld. EUR -0,4 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 7,6 mld. EUR -0,1 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 184,1 mld. EUR +0,7 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 20,2 mld. EUR +0,3 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 8,5 mld. EUR +1,7 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 894,6 mld. EUR +16,1 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 111,2 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 4,5 mld. EUR na 688,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 413 140 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 307 759 −1 194
  2.1 Pohledávky za MMF 77 642 0
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 230 117 −1 194
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 34 708 1 534
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 429 104
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 429 104
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 531 224 −8 809
  5.1 Hlavní refinanční operace 44 089 −8 965
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 486 799 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 336 156
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 95 314 −1 222
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 588 982 15 559
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 243 698 18 119
  7.2 Ostatní cenné papíry 345 284 −2 559
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 477 −57
9 Ostatní aktiva 221 887 −615
Aktiva celkem 3 237 920 5 302
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 092 067 3 524
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 030 681 7 278
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 688 498 −4 549
  2.2 Vkladová facilita 342 124 11 779
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 59 47
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 632 −133
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 237 146 −14 059
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 140 852 −13 356
  5.2 Ostatní závazky 96 294 −703
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 79 233 8 368
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 362 347
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 504 264
  8.1 Vklady a ostatní závazky 5 504 264
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 58 486 0
10 Ostatní pasiva 206 048 −288
11 Účty přecenění 420 923 0
12 Kapitál a rezervní fondy 100 836 0
Pasiva celkem 3 237 920 5 302
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média