SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 8. juli 2016

12. juli 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 8. juli 2016, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro som følge af en centralbank i Eurosystemets køb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,3 mia. euro til 275,1 mia. euro. Ændringen skyldtes kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbankerne i Eurosystemet i den betragtede periode.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
7. juli 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 1,5 mia. USD 2 mia.

Ovenstående likviditetstilførende transaktion blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 2,6 mia. euro til 345,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,5 mia. euro til 1.092,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 13,4 mia. euro til 140,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 20,6 mia. euro til 189 mia. euro. Onsdag den 6. juli 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 53,1 mia. euro, og en ny på 44,1 mia. euro blev afviklet med en løbetid på én uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,3 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 342,1 mia. euro (mod 330,3 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 18,1 mia. euro til 1.243,7 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 8. juli 2016 Ændring i forhold til 1. juli 2016 – opkøb Ændring i forhold til 1. juli 2016 – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 17,5 mia. euro - -0,4 mia. euro
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 7,6 mia. euro - -0,1 mia. euro
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 184,1 mia. euro +0,7 mia. euro -0,2 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 20,2 mia. euro +0,3 mia. euro -
Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer 8,5 mia. euro +1,7 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 894,6 mia. euro +16,1 mia. euro -
Securities Markets Programme 111,2 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 4,5 mia. euro til 688,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 413.140 1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 307.759 −1.194
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.642 0
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 230.117 −1.194
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 34.708 1.534
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.429 104
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.429 104
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 531.224 −8.809
  5.1 Primære markedsoperationer 44.089 −8.965
  5.2 Langfristede markedsoperationer 486.799 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 336 156
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 95.314 −1.222
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.588.982 15.559
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.243.698 18.119
  7.2 Andre værdipapirer 345.284 −2.559
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.477 −57
9 Andre aktiver 221.887 −615
Aktiver i alt 3.237.920 5.302
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.092.067 3.524
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.030.681 7.278
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 688.498 −4.549
  2.2 Indlånsfacilitet 342.124 11.779
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 59 47
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.632 −133
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 237.146 −14.059
  5.1 Offentlig forvaltning og service 140.852 −13.356
  5.2 Andre forpligtelser 96.294 −703
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 79.233 8.368
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.362 347
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.504 264
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.504 264
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 58.486 0
10 Andre forpligtelser 206.048 −288
11 Revalueringskonti 420.923 0
12 Kapital og reserver 100.836 0
Passiver i alt 3.237.920 5.302
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt