Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 8 април 2016 г.

12 април 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата която приключва на 8 април 2016 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,4 млрд. евро до 260,7 млрд. евро. Промяната се дължи на транзакциите с клиенти и портфейлни транзакции, осъществени от централни банки от Евросистемата през отчетния период.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
7 април 2016 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 45 млн. щатски долара 45 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,5 млрд. евро до 350,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 1,3 млрд. евро до 1069,7 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) отбелязват намаление с 18,6 млрд. евро до 111,1 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 27,6 млрд. евро до 228,8 млрд. евро. На 6 април 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 62,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 56 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,3 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 290 млрд. евро (при 268,4 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 20 млрд. евро до 1006,1 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 8 април 2016 г. Разлика спрямо 1 април 2016 г. – покупки Разлика спрямо 1 април 2016 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 19,1 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 8,6 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 166,8 млрд. евро +1,1 млрд. евро -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 19,2 млрд. евро +0,2 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 670,8 млрд. евро +18,8 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 121,6 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение със 17,8 млрд. евро до 593,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 377 304 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 296 072 −1 450
  2.1 Вземания от МВФ 77 425 −1
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 218 646 −1 449
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 30 450 1 256
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 432 −1 510
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 432 −1 510
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 519 057 −5 997
  5.1 Основни операции по рефинансиране 56 013 −6 306
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 462 706 −25
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 339 334
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 111 322 90
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 356 346 19 480
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 006 109 19 955
  7.2 Други ценни книжа 350 237 −475
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 985 0
9 Други активи 216 168 −494
Общо активи 2 953 136 11 375
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 069 694 −1 311
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 883 631 39 409
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 593 411 17 839
  2.2 Депозитно улеснение 289 966 21 569
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 254 1
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 168 −54
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 201 663 −18 839
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 111 061 −18 590
  5.2 Други задължения 90 603 −249
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 47 555 −5 629
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 264 −210
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 048 457
  8.1 Депозити, салда и други задължения 4 048 457
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 542 0
10 Други задължения 205 912 −2 450
11 Сметки за преоценка 375 994 0
12 Капитал и резерви 98 666 0
Общо пасиви 2 953 136 11 375
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите