Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 8 kwietnia 2016 roku

12 kwietnia 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 8.04.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,4 mld EUR, do 260,7 mld EUR. Zmiana ta wynikała z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w okresie sprawozdawczym.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
7.04.2016 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 45 mln USD 45 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,5 mld EUR, do 350,2 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,3 mld EUR, do 1069,7 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 18,6 mld EUR, do 111,1 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 27,6 mld EUR, do 228,8 mld EUR. W środę 6.04.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 62,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 56 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,3 mld EUR (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 290 mld EUR (wobec 268,4 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 20 mld EUR, do 1006,1 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 8.04.2016 Różnica wobec 1.04.2016 – zakup Różnica wobec 1.04.2016 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 19,1 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 8,6 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 166,8 mld EUR +1,1 mld EUR 0,1 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 19,2 mld EUR +0,2 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 670,8 mld EUR +18,8 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 121,6 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 17,8 mld EUR, do 593,4 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 377.304 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 296.072 −1.450
  2.1 Należności od MFW 77.425 −1
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 218.646 −1.449
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 30.450 1.256
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.432 −1.510
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.432 −1.510
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 519.057 −5.997
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 56.013 −6.306
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 462.706 −25
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 339 334
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 111.322 90
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.356.346 19.480
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.006.109 19.955
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 350.237 −475
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.985 0
9 Pozostałe aktywa 216.168 −494
Aktywa razem 2.953.136 11.375
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.069.694 −1.311
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 883.631 39.409
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 593.411 17.839
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 289.966 21.569
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 254 1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.168 −54
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 201.663 −18.839
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 111.061 −18.590
  5.2 Pozostałe zobowiązania 90.603 −249
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 47.555 −5.629
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.264 −210
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.048 457
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.048 457
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 57.542 0
10 Pozostałe pasywa 205.912 −2.450
11 Różnice z wyceny 375.994 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 98.666 0
Pasywa razem 2.953.136 11.375
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami