Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 8 april 2016

12 april 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 8 april 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,4 miljard naar EUR 260,7 miljard. Deze mutatie was het gevolg van de door de centrale banken van het Eurosysteem gedurende de verslagperiode verrichte cliënten- en beleggingstransacties.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
7 april 2016 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 45 miljoen USD 45 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,5 miljard naar EUR 350,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,3 miljard naar EUR 1.069,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 18,6 miljard naar EUR 111,1 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 27,6 miljard naar EUR 228,8 miljard. Op woensdag 6 april 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 62,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 56 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,3 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 290 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 268,4 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 20 miljard naar EUR 1.006,1 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 8 april 2016 Verschil ten opzichte van 1 april 2016 – Aankopen Verschil ten opzichte van 1 april 2016 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 19,1 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 8,6 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 166,8 miljard +EUR 1,1 miljard -EUR 0,1 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 19,2 miljard +EUR 0,2 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 670,8 miljard +EUR 18,8 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 121,6 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 17,8 miljard naar EUR 593,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 377.304 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 296.072 −1.450
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.425 −1
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 218.646 −1.449
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 30.450 1.256
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.432 −1.510
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.432 −1.510
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 519.057 −5.997
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 56.013 −6.306
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 462.706 −25
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 339 334
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 111.322 90
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.356.346 19.480
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 1.006.109 19.955
  7.2 Overige waardepapieren 350.237 −475
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.985 0
9 Overige activa 216.168 −494
Totaal activa 2.953.136 11.375
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.069.694 −1.311
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 883.631 39.409
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 593.411 17.839
  2.2 Depositofaciliteit 289.966 21.569
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 254 1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.168 −54
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 201.663 −18.839
  5.1 Overheid 111.061 −18.590
  5.2 Overige verplichtingen 90.603 −249
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 47.555 −5.629
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.264 −210
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.048 457
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.048 457
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 57.542 0
10 Overige passiva 205.912 −2.450
11 Herwaarderingsrekeningen 375.994 0
12 Kapitaal en reserves 98.666 0
Totaal passiva 2.953.136 11.375
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media