Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 8. dubnu 2016

12. dubna 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 8. dubna 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,4 mld. EUR na 260,7 mld. EUR. K této změně došlo v důsledku klientských a portfoliových transakcí, jež ve sledovaném období prováděly centrální banky Eurosystému.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
7. dubna 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 45 mil. USD 45 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,5 mld. EUR na 350,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,3 mld. EUR na 1 069,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 18,6 mld. EUR na 111,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 27,6 mld. EUR na 228,8 mld. EUR. Ve středu 6. dubna 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 62,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 56 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,3 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 290 mld. EUR (oproti 268,4 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 20 mld. EUR na 1 006,1 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Vykázaná hodnota k 8. dubnu 2016 Rozdíl v porovnání s 1. dubnem 2016 – nákup Rozdíl v porovnání s 1. dubnem 2016 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 19,1 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 8,6 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 166,8 mld. EUR +1,1 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 19,2 mld. EUR +0,2 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 670,8 mld. EUR +18,8 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 121,6 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 17,8 mld. EUR na 593,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 377 304 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 296 072 −1 450
  2.1 Pohledávky za MMF 77 425 −1
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 218 646 −1 449
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 30 450 1 256
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 432 −1 510
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 432 −1 510
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 519 057 −5 997
  5.1 Hlavní refinanční operace 56 013 −6 306
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 462 706 −25
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 339 334
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 111 322 90
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 356 346 19 480
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 006 109 19 955
  7.2 Ostatní cenné papíry 350 237 −475
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 985 0
9 Ostatní aktiva 216 168 −494
Aktiva celkem 2 953 136 11 375
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 069 694 −1 311
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 883 631 39 409
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 593 411 17 839
  2.2 Vkladová facilita 289 966 21 569
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 254 1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 168 −54
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 201 663 −18 839
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 111 061 −18 590
  5.2 Ostatní závazky 90 603 −249
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 47 555 −5 629
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 264 −210
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 048 457
  8.1 Vklady a ostatní závazky 4 048 457
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 57 542 0
10 Ostatní pasiva 205 912 −2 450
11 Účty přecenění 375 994 0
12 Kapitál a rezervní fondy 98 666 0
Pasiva celkem 2 953 136 11 375
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média