Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 8. aprila 2016

12. april 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 8. aprila 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,4 milijarde EUR na 260,7 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
7. april 2016 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 45 mio USD 45 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,5 milijarde EUR na 350,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,3 milijarde EUR na 1.069,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 18,6 milijarde EUR na 111,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 27,6 milijarde EUR na 228,8 milijarde EUR. V sredo, 6. aprila 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 62,3 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 56 milijard EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,3 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 290 milijard EUR (v primerjavi z 268,4 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 20 milijard EUR na 1.006,1 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 8. aprila 2016 Razlika od 1. aprila 2016 – kupljeno Razlika od 1. aprila 2016 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 19,1 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 8,6 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 166,8 milijarde EUR +1,1 milijarde EUR –0,1 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 19,2 milijarde EUR +0,2 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 670,8 milijarde EUR +18,8 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 121,6 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 17,8 milijarde EUR na 593,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 377.304 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 296.072 −1.450
  2.1 Terjatve do MDS 77.425 −1
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 218.646 −1.449
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 30.450 1.256
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.432 −1.510
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.432 −1.510
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 519.057 −5.997
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 56.013 −6.306
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 462.706 −25
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 339 334
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 111.322 90
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.356.346 19.480
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.006.109 19.955
  7.2 Drugi vrednostni papirji 350.237 −475
8 Dolg širše države v EUR 26.985 0
9 Druga sredstva 216.168 −494
Skupaj sredstva 2.953.136 11.375
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.069.694 −1.311
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 883.631 39.409
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 593.411 17.839
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 289.966 21.569
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 254 1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.168 −54
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 201.663 −18.839
  5.1 Širša država 111.061 −18.590
  5.2 Druge obveznosti 90.603 −249
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 47.555 −5.629
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.264 −210
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 4.048 457
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 4.048 457
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 57.542 0
10 Druge obveznosti 205.912 −2.450
11 Računi prevrednotenja 375.994 0
12 Kapital in rezerve 98.666 0
Skupaj obveznosti 2.953.136 11.375
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije