Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 8. aprīlī

2016. gada 12. aprīlī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 8. aprīlī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 260.7 mljrd. euro). Šī pārmaiņa skaidrojama ar klientu un portfeļu darījumiem, ko Eurosistēmas centrālās bankas veica pārskata periodā.

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 7. aprīlis Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 45 milj. ASV dolāru 45 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 350.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.3 mljrd. euro (līdz 1 069.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 18.6 mljrd. euro (līdz 111.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 27.6 mljrd. euro (līdz 228.8 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 6. aprīlī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 62.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 56 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 290 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 268.4 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 20 mljrd. euro (līdz 1 006.1 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 8. aprīlī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 1. aprīli Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 1. aprīli
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 19.1 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 8.6 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 166.8 mljrd. euro +1.1 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 19.2 mljrd. euro +0.2 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 670.8 mljrd. euro +18.8 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 121.6 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1 pasīvu postenis) palielinājās par 17.8 mljrd. euro (līdz 593.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 377 304 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 296 072 −1 450
  2.1 SVF debitoru parādi 77 425 −1
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 218 646 −1 449
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 30 450 1 256
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19 432 −1 510
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19 432 −1 510
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 519 057 −5 997
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 56 013 −6 306
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 462 706 −25
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 339 334
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 111 322 90
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 356 346 19 480
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 006 109 19 955
  7.2 Pārējie vērtspapīri 350 237 −475
8 Valdības parāds euro 26 985 0
9 Pārējie aktīvi 216 168 −494
Kopā aktīvi 2 953 136 11 375
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 069 694 −1 311
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 883 631 39 409
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 593 411 17 839
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 289 966 21 569
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 254 1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4 168 −54
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 201 663 −18 839
  5.1 Saistības pret valdību 111 061 −18 590
  5.2 Pārējās saistības 90 603 −249
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 47 555 −5 629
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4 264 −210
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 048 457
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 048 457
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 542 0
10 Pārējās saistības 205 912 −2 450
11 Pārvērtēšanas konti 375 994 0
12 Kapitāls un rezerves 98 666 0
Kopā pasīvi 2 953 136 11 375
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem