SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 8. april 2016

12. april 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 8. april 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,4 mia. euro til 260,7 mia. euro. Ændringen skyldtes kunde- og porteføljetransaktionerne udført af centralbankerne i Eurosystemet i den betragtede periode.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
7. april 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage 45 mio. USD 45 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,5 mia. euro til 350,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,3 mia. euro til 1.069,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 18,6 mia. euro til 111,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 27,6 mia. euro til 228,8 mia. euro. Onsdag den 6. april 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 62,3 mia. euro, og en ny på 56 mia. euro blev afviklet med en løbetid på én uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,3 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 290 mia. euro (mod 268,4 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 20 mia. euro til 1.006,1 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 8. april 2016 Ændring i forhold til 1. april 2016 – opkøb Ændring i forhold til 1. april 2016 – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 19,1 mia. euro - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 8,6 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 166,8 mia. euro +1,1 mia. euro -0,1 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 19,2 mia. euro +0,2 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 670,8 mia. euro +18,8 mia. euro -
Securities Markets Programme 121,6 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 17,8 mia. euro til 593,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 377.304 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 296.072 −1.450
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.425 −1
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 218.646 −1.449
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 30.450 1.256
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.432 −1.510
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.432 −1.510
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 519.057 −5.997
  5.1 Primære markedsoperationer 56.013 −6.306
  5.2 Langfristede markedsoperationer 462.706 −25
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 339 334
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 111.322 90
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.356.346 19.480
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.006.109 19.955
  7.2 Andre værdipapirer 350.237 −475
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.985 0
9 Andre aktiver 216.168 −494
Aktiver i alt 2.953.136 11.375
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.069.694 −1.311
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 883.631 39.409
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 593.411 17.839
  2.2 Indlånsfacilitet 289.966 21.569
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 254 1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.168 −54
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 201.663 −18.839
  5.1 Offentlig forvaltning og service 111.061 −18.590
  5.2 Andre forpligtelser 90.603 −249
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 47.555 −5.629
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.264 −210
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 4.048 457
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.048 457
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 57.542 0
10 Andre forpligtelser 205.912 −2.450
11 Revalueringskonti 375.994 0
12 Kapital og reserver 98.666 0
Passiver i alt 2.953.136 11.375
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt