Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 8 april 2016

12 april 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 8 april 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 260,7 miljarder EUR. Ändringen berodde på kund- och portföljtransaktioner som genomfördes av Eurosystemets centralbanker under perioden.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
7 april 2016 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 45 miljoner USD 45 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 350,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,3 miljarder EUR till 1 069,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 18,6 miljarder EUR till 111,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 27,6 miljarder EUR till 228,8 miljarder EUR. Onsdagen den 6 april 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 62,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 56 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,3 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 290 miljarder EUR (jämfört med 268,4 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 20 miljarder EUR till 1 006,1 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 8 april 2016 Förändring jämfört med 1 april 2016 – Köp Förändring jämfört med 1 april 2016 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 19,1 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 8,6 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 166,8 miljarder EUR +1,1 miljarder EUR -0,1 miljard EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 19,2 miljarder EUR +0,2 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 670,8 miljarder EUR +18,8 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 121,6 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 17,8 miljarder EUR till 593,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 377.304 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 296.072 −1.450
  2.1 Fordringar på IMF 77.425 −1
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 218.646 −1.449
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 30.450 1.256
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.432 −1.510
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.432 −1.510
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 519.057 −5.997
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 56.013 −6.306
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 462.706 −25
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 339 334
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 111.322 90
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.356.346 19.480
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.006.109 19.955
  7.2 Andra värdepapper 350.237 −475
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.985 0
9 Övriga tillgångar 216.168 −494
Summa tillgångar 2.953.136 11.375
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.069.694 −1.311
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 883.631 39.409
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 593.411 17.839
  2.2 Inlåningsfacilitet 289.966 21.569
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 254 1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.168 −54
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 201.663 −18.839
  5.1 Offentliga sektorn 111.061 −18.590
  5.2 Övriga skulder 90.603 −249
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 47.555 −5.629
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.264 −210
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.048 457
  8.1 Inlåning och övriga skulder 4.048 457
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.542 0
10 Övriga skulder 205.912 −2.450
11 Värderegleringskonton 375.994 0
12 Eget kapital 98.666 0
Summa skulder 2.953.136 11.375
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media