Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 8. aprílu 2016

12. apríla 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 8. apríla 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,4 mld. EUR na 260,7 mld. EUR. Táto zmena bola dôsledkom klientskych a portfóliových transakcií centrálnych bánk Eurosystému uskutočnených počas sledovaného obdobia.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
7. apríla 2016 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 45 mil. USD 45 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,5 mld. EUR na 350,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,3 mld. EUR na 1 069,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 18,6 mld. EUR na 111,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 27,6 mld. EUR na 228,8 mld. EUR. V stredu 6. apríla 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 62,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 56 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,3 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 290 mld. EUR (v porovnaní s 268,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 20 mld. EUR na 1 006,1 mld. EUR V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 8. aprílu 2016 Zmena oproti 1. aprílu 2016: nákup Zmena oproti 1. aprílu 2016: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 19,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 8,6 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 166,8 mld. EUR +1,1 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 19,2 mld. EUR +0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 670,8 mld. EUR +18,8 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 121,6 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 17,8 mld. EUR na 593,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 377 304 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 296 072 −1 450
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 425 −1
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 218 646 −1 449
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 30 450 1 256
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 432 −1 510
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 432 −1 510
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 519 057 −5 997
  5.1 Hlavné refinančné operácie 56 013 −6 306
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 462 706 −25
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 339 334
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 111 322 90
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 356 346 19 480
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 006 109 19 955
  7.2 Ostatné cenné papiere 350 237 −475
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 985 0
9 Ostatné aktíva 216 168 −494
Aktíva spolu 2 953 136 11 375
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 069 694 −1 311
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 883 631 39 409
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 593 411 17 839
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 289 966 21 569
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 254 1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 168 −54
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 201 663 −18 839
  5.1 Verejná správa 111 061 −18 590
  5.2 Ostatné záväzky 90 603 −249
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 47 555 −5 629
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 264 −210
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 048 457
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 048 457
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 57 542 0
10 Ostatné pasíva 205 912 −2 450
11 Účty precenenia 375 994 0
12 Základné imanie a rezervy 98 666 0
Pasíva spolu 2 953 136 11 375
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá