Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 18 септември 2015 г.

22 септември 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 18 септември 2015 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) отбелязва намаление с 2 млн. евро в резултат от продажбата на злато от една национална централна банка от Евросистемата с цел произвеждане на възпоменателна монета.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) остава практически без изменение – 264,3 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
17 септември 2015 г.  7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 141 млн. щатски долара 144 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), остават практически без изменение в размер на 358,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 2 млрд. евро до 1051,9 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 22,2 млрд. евро до 80,3 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 20,1 млрд. евро до 387,3 млрд. евро. На 16 септември 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 70,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 70,7 млрд. евро със седемдневен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) остава практически без изменение в размер на 0,1 млрд. евро, а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 139,5 млрд. евро (при 159,9 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 14,4 млрд. евро до 617,2 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 18 септември 2015 г. Разлика спрямо 11 септември 2015 г. – покупки Разлика спрямо 11 септември 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 22,2 млрд. евро - -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 10,5 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 118,3 млрд. евро +2,2 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 12,0 млрд. евро +0,1 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 326,7 млрд. евро +12,2 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 127,6 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 2,9 млрд. евро до 469,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 364 456 −2
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 290 188 1 426
  2.1 Вземания от МВФ 79 050 −75
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 211 138 1 500
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 41 046 −907
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 588 −548
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 588 −548
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 526 955 −242
  5.1 Основни операции по рефинансиране 70 665 −244
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 456 227 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 63 2
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 136 605 2 515
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 975 510 14 426
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 617 219 14 392
  7.2 Други ценни книжа 358 291 34
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 177 0
9 Други активи 221 790 −1 634
Общо активи 2 602 314 15 034
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 051 870 −2 033
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 609 021 −17 502
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 469 353 2 883
  2.2 Депозитно улеснение 139 525 −20 386
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 143 1
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 822 −28
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 155 377 30 181
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 80 332 22 222
  5.2 Други задължения 75 045 7 959
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 35 936 2 359
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 340 175
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 134 376
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 134 376
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 456 0
10 Други задължения 213 735 1 505
11 Сметки за преоценка 367 423 0
12 Капитал и резерви 97 201 0
Общо пасиви 2 602 314 15 034
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите