Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 18 września 2015 roku

22 września 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 18.09.2015 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) zmniejszył się o 2 mln EUR w wyniku sprzedaży złota dokonanej przez jeden z banków centralnych Eurosystemu na potrzeby wyemitowania monety okolicznościowej.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 264,3 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
17.09.2015  7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 141 mln USD 144 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) pozostały na praktycznie niezmienionym poziomie 358,3 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2 mld EUR do poziomu 1051,9 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 22,2 mld EUR do poziomu 80,3 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 20,1 mld EUR do poziomu 387,3 mld EUR. W środę 16.09.2015 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 70,9 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 70,7 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) pozostało na praktycznie niezmienionym poziomie 0,1 mld EUR, zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 139,5 mld EUR (wobec 159,9 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 14,4 mld EUR do poziomu 617,2 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 18.09.2015 Różnica wobec 11.09.2015 – zakup Różnica wobec 11.09.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 22,2 mld EUR –0,2 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 10,5 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 118,3 mld EUR +2,2 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 12,0 mld EUR +0,1 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych wyemitowanych przez sektor publiczny 326,7 mld EUR +12,2 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 127,6 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 2,9 mld EUR do poziomu 469,4 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 364.456 −2
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 290.188 1.426
  2.1 Należności od MFW 79.050 −75
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 211.138 1.500
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 41.046 −907
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.588 −548
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.588 −548
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 526.955 −242
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 70.665 −244
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 456.227 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 63 2
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 136.605 2.515
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 975.510 14.426
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 617.219 14.392
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 358.291 34
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.177 0
9 Pozostałe aktywa 221.790 −1.634
Aktywa razem 2.602.314 15.034
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.051.870 −2.033
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 609.021 −17.502
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 469.353 2.883
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 139.525 −20.386
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 143 1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.822 −28
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 155.377 30.181
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 80.332 22.222
  5.2 Pozostałe zobowiązania 75.045 7.959
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 35.936 2.359
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.340 175
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.134 376
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.134 376
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.456 0
10 Pozostałe pasywa 213.735 1.505
11 Różnice z wyceny 367.423 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 97.201 0
Pasywa razem 2.602.314 15.034
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami