Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 18 september 2015

22 september 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 18 september 2015 daalde de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) met EUR 2 miljoen ten gevolge van de verkoop van goud door een nationale centrale bank van het Eurosysteem ten behoeve van de productie van een herdenkingsmunt.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 264,3 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
17 september 2015  7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 141 miljoen USD 144 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) bleven vrijwel onveranderd op EUR 358,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 2 miljard naar EUR 1.051,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 22,2 miljard naar EUR 80,3 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 20,1 miljard naar EUR 387,3 miljard. Op woensdag 16 september 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 70,9 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 70,7 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bleef vrijwel onveranderd op EUR 0,1 miljard, terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 139,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 159,9 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 14,4 miljard naar EUR 617,2 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar portefeuille. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 18 september 2015 Verschil t.o.v. 11 september 2015 – Aankopen Verschil t.o.v. 11 september 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 22,2 miljard - -EUR 0,2 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 10,5 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 118,3 miljard +EUR 2,2 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 12,0 miljard +EUR 0,1 miljard -
Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector EUR 326,7 miljard +EUR 12,2 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 127,6 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 2,9 miljard naar EUR 469,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 364.456 −2
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 290.188 1.426
  2.1 Vorderingen op het IMF 79.050 −75
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 211.138 1.500
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 41.046 −907
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.588 −548
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.588 −548
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 526.955 −242
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 70.665 −244
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 456.227 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 63 2
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 136.605 2.515
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 975.510 14.426
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 617.219 14.392
  7.2 Overige waardepapieren 358.291 34
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.177 0
9 Overige activa 221.790 −1.634
Totaal activa 2.602.314 15.034
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.051.870 −2.033
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 609.021 −17.502
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 469.353 2.883
  2.2 Depositofaciliteit 139.525 −20.386
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 143 1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.822 −28
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 155.377 30.181
  5.1 Overheid 80.332 22.222
  5.2 Overige verplichtingen 75.045 7.959
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 35.936 2.359
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.340 175
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.134 376
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.134 376
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.456 0
10 Overige passiva 213.735 1.505
11 Herwaarderingsrekeningen 367.423 0
12 Kapitaal en reserves 97.201 0
Totaal passiva 2.602.314 15.034
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media