Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 18. septembru 2015

22. septembra 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 18. septembra 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 2 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z národných centrálnych bánk Eurosystému z dôvodu výroby pamätnej mince.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) zostala takmer nezmenená na úrovni 264,3 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
17. septembra 2015  7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 141 mil. USD 144 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), zostal takmer nezmenený na úrovni 358,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 2 mld. EUR na 1 051,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 22,2 mld. EUR na 80,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 20,1 mld. EUR na 387,3 mld. EUR. V stredu 16. septembra 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 70,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 70,7 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) zostal takmer nezmenený na úrovni 0,1 mld. EUR, zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 139,5 mld. EUR (v porovnaní so 159,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 14,4 mld. EUR na 617,2 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 18. septembru 2015 Zmena oproti 11. septembru 2015: nákup Zmena oproti 11. septembru 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 22,2 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 10,5 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 118,3 mld. EUR +2,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 12,0 mld. EUR +0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 326,7 mld. EUR +12,2 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 127,6 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 2,9 mld. EUR na 469,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 364 456 −2
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 290 188 1 426
  2.1 Pohľadávky voči MMF 79 050 −75
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 211 138 1 500
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 41 046 −907
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 588 −548
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 20 588 −548
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 526 955 −242
  5.1 Hlavné refinančné operácie 70 665 −244
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 456 227 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 63 2
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 136 605 2 515
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 975 510 14 426
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 617 219 14 392
  7.2 Ostatné cenné papiere 358 291 34
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 177 0
9 Ostatné aktíva 221 790 −1 634
Aktíva spolu 2 602 314 15 034
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 051 870 −2 033
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 609 021 −17 502
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 469 353 2 883
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 139 525 −20 386
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 143 1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 822 −28
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 155 377 30 181
  5.1 Verejná správa 80 332 22 222
  5.2 Ostatné záväzky 75 045 7 959
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 35 936 2 359
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 340 175
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 134 376
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 134 376
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 456 0
10 Ostatné pasíva 213 735 1 505
11 Účty precenenia 367 423 0
12 Základné imanie a rezervy 97 201 0
Pasíva spolu 2 602 314 15 034
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá