Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 18. září 2015

22. září 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 18. září 2015 poklesl objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 2 mil. EUR v důsledku prodeje zlata jednou z národních centrálních bank Eurosystému za účelem výroby oběžné pamětní mince.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 264,3 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
17. září 2015  reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 141 mil. USD 144 mil. USD

Tyto výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 358,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 2 mld. EUR na 1 051,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 22,2 mld. EUR na 80,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 20,1 mld. EUR na 387,3 mld. EUR. Ve středu 16. září 2015 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 70,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 70,7 mld. EUR se splatností sedm dní.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR, tedy prakticky stejný objem jako o týden dříve, pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 139,5 mld. EUR (oproti 159,9 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 14,4 mld. EUR na 617,2 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 18. září 2015 Rozdíl v porovnání s 11. zářím 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 11. zářím 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 22,2 mld. EUR -0,2 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 10,5 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 118,3 mld. EUR +2,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 12,0 mld. EUR +0,1 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 326,7 mld. EUR +12,2 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 127,6 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 2,9 mld. EUR na 469,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 364 456 −2
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 290 188 1 426
  2.1 Pohledávky za MMF 79 050 −75
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 211 138 1 500
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 41 046 −907
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 588 −548
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 588 −548
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 526 955 −242
  5.1 Hlavní refinanční operace 70 665 −244
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 456 227 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 63 2
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 136 605 2 515
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 975 510 14 426
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 617 219 14 392
  7.2 Ostatní cenné papíry 358 291 34
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 177 0
9 Ostatní aktiva 221 790 −1 634
Aktiva celkem 2 602 314 15 034
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 051 870 −2 033
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 609 021 −17 502
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 469 353 2 883
  2.2 Vkladová facilita 139 525 −20 386
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 143 1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 822 −28
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 155 377 30 181
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 80 332 22 222
  5.2 Ostatní závazky 75 045 7 959
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 35 936 2 359
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 340 175
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 134 376
  8.1 Vklady a ostatní závazky 5 134 376
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 456 0
10 Ostatní pasiva 213 735 1 505
11 Účty přecenění 367 423 0
12 Kapitál a rezervní fondy 97 201 0
Pasiva celkem 2 602 314 15 034
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média