Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 18. septembrī

2015. gada 22. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 18. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 2 milj. euro, vienai Eurosistēmas nacionālajai centrālajai bankai pārdodot zeltu, lai izgatavotu piemiņas monētu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (264.3 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2015. gada 17. septembris  Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 141 milj. ASV dolāru 144 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms faktiski nemainījās (358.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2 mljrd. euro (līdz 1051.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 22.2 mljrd. euro (līdz 80.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 20.1 mljrd. euro (līdz 387.3 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 16. septembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 70.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 70.7 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski nemainījās (0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 139.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 159.9 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 14.4 mljrd. euro (līdz 617.2 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 18. septembrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 11. septembri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 11. septembri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 22.2 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 10.5 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 118.3 mljrd. euro +2.2 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 12.0 mljrd. euro +0.1 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 326.7 mljrd. euro +12.2 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 127.6 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 2.9 mljrd. euro (līdz 469.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 364 456 −2
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 290 188 1 426
  2.1 SVF debitoru parādi 79 050 −75
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 211 138 1 500
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 41 046 −907
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20 588 −548
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20 588 −548
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 526 955 −242
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 70 665 −244
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 456 227 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 63 2
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 136 605 2 515
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 975 510 14 426
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 617 219 14 392
  7.2 Pārējie vērtspapīri 358 291 34
8 Valdības parāds euro 25 177 0
9 Pārējie aktīvi 221 790 −1 634
Kopā aktīvi 2 602 314 15 034
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 051 870 −2 033
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 609 021 −17 502
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 469 353 2 883
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 139 525 −20 386
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 143 1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4 822 −28
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 155 377 30 181
  5.1 Saistības pret valdību 80 332 22 222
  5.2 Pārējās saistības 75 045 7 959
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 35 936 2 359
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2 340 175
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 134 376
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 134 376
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 456 0
10 Pārējās saistības 213 735 1 505
11 Pārvērtēšanas konti 367 423 0
12 Kapitāls un rezerves 97 201 0
Kopā pasīvi 2 602 314 15 034
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem