Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 18 september 2015

22 september 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 18 september minskade guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) med 2 miljoner EUR p.g.a. försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet för att producera minnesmynt.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var nästan oförändrad på 264,3 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
17 september 2015  7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 141 miljoner USD 144 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra omsättbara värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) var i stort sett oförändrat på 358,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 2 miljarder EUR till 1 051,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 22,2 miljarder EUR till 80,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 20,1 miljarder EUR till 387,3 miljarder EUR. Onsdagen den 16 september 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 70,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 70,7 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan oförändrat på 0,1 miljard EUR medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 139,5 miljarder EUR (jämfört med 159,9 miljarder föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 14,4 miljarder EUR till 617,2 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 18 september 2015 Förändring jämfört med den 11 september 2015 – Köp Förändring jämfört med den 11 september 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 22,2 miljarder EUR - - 0,2 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 10,5 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 118,3 miljarder EUR + 2,2 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 12,0 miljarder EUR + 0,1 miljard EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 326,7 miljarder EUR + 12,2 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 127,6 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 2,9 miljarder EUR till 469,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 364.456 −2
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 290.188 1.426
  2.1 Fordringar på IMF 79.050 −75
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 211.138 1.500
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 41.046 −907
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.588 −548
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.588 −548
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 526.955 −242
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 70.665 −244
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 456.227 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 63 2
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 136.605 2.515
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 975.510 14.426
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 617.219 14.392
  7.2 Andra värdepapper 358.291 34
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.177 0
9 Övriga tillgångar 221.790 −1.634
Summa tillgångar 2.602.314 15.034
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.051.870 −2.033
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 609.021 −17.502
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 469.353 2.883
  2.2 Inlåningsfacilitet 139.525 −20.386
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 143 1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.822 −28
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 155.377 30.181
  5.1 Offentliga sektorn 80.332 22.222
  5.2 Övriga skulder 75.045 7.959
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 35.936 2.359
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.340 175
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.134 376
  8.1 Inlåning och övriga skulder 5.134 376
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.456 0
10 Övriga skulder 213.735 1.505
11 Värderegleringskonton 367.423 0
12 Eget kapital 97.201 0
Summa skulder 2.602.314 15.034
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media