SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 18. september 2015

22. september 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede 18. september 2015 faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 2 mio. euro som følge af en national centralbank i Eurosystemets salg af guld med henblik på at producere en erindringsmønt.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev praktisk taget uændret og udgjorde 264,3 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
17. september 2015  Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage 141 mio. USD 144 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) forblev praktisk taget uændret på 358,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 2 mia. euro til 1.051,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 22,2 mia. euro til 80,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 20,1 mia. euro til 387,3 mia. euro. Onsdag den 16. september 2015 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 70,9 mia. euro, og en ny på 70,7 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var stort set uændret på 0,1 mia. euro. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 139,5 mia. euro (mod 159,9 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 14,4 mia. euro til 617,2 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 18. september 2015 Ændring i forhold til 11. september 2015 – opkøb Ændring i forhold til 11. september 2015 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 22,2 mia. euro - -0,2 mia. euro
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 10,5 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 118,3 mia. euro +2,2 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 12,0 mia. euro +0,1 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 326,7 mia. euro +12,2 mia. euro -
Securities Markets Programme 127,6 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 2,9 mia. euro til 469,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 364.456 −2
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 290.188 1.426
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 79.050 −75
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 211.138 1.500
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 41.046 −907
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.588 −548
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.588 −548
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 526.955 −242
  5.1 Primære markedsoperationer 70.665 −244
  5.2 Langfristede markedsoperationer 456.227 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 63 2
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 136.605 2.515
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 975.510 14.426
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 617.219 14.392
  7.2 Andre værdipapirer 358.291 34
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.177 0
9 Andre aktiver 221.790 −1.634
Aktiver i alt 2.602.314 15.034
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.051.870 −2.033
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 609.021 −17.502
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 469.353 2.883
  2.2 Indlånsfacilitet 139.525 −20.386
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 143 1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.822 −28
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 155.377 30.181
  5.1 Offentlig forvaltning og service 80.332 22.222
  5.2 Andre forpligtelser 75.045 7.959
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 35.936 2.359
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.340 175
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.134 376
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.134 376
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.456 0
10 Andre forpligtelser 213.735 1.505
11 Revalueringskonti 367.423 0
12 Kapital og reserver 97.201 0
Passiver i alt 2.602.314 15.034
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt