Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 18. septembra 2015

22. september 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 18. septembra 2015, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 2 milijona EUR zaradi prodaje zlata s strani ene centralne banke Eurosistema za namene proizvodnje spominskega kovanca.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 264,3 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
17. september 2015  7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 141 mio USD 144 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so ostala skoraj nespremenjena na ravni 358,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2 milijardi EUR na 1.051,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 22,2 milijarde EUR na 80,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 20,1 milijarde EUR na 387,3 milijarde EUR. V sredo, 16. septembra 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 70,9 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 70,7 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je ostala skoraj nespremenjena na ravni 0,1 milijarde EUR, medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 139,5 milijarde EUR (v primerjavi s 159,9 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 14,4 milijarde EUR na 617,2 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 18. septembra 2015 Razlika od 11. septembra 2015 – kupljeno Razlika od 11. septembra 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 22,2 milijarde EUR - –0,2 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 10,5 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 118,3 milijarde EUR +2,2 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 12,0 milijarde EUR +0,1 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 326,7 milijarde EUR +12,2 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 127,6 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 2,9 milijarde EUR na 469,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 364.456 −2
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 290.188 1.426
  2.1 Terjatve do MDS 79.050 −75
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 211.138 1.500
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 41.046 −907
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.588 −548
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.588 −548
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 526.955 −242
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 70.665 −244
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 456.227 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 63 2
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 136.605 2.515
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 975.510 14.426
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 617.219 14.392
  7.2 Drugi vrednostni papirji 358.291 34
8 Dolg širše države v EUR 25.177 0
9 Druga sredstva 221.790 −1.634
Skupaj sredstva 2.602.314 15.034
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.051.870 −2.033
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 609.021 −17.502
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 469.353 2.883
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 139.525 −20.386
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 143 1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.822 −28
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 155.377 30.181
  5.1 Širša država 80.332 22.222
  5.2 Druge obveznosti 75.045 7.959
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 35.936 2.359
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.340 175
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.134 376
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.134 376
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 59.456 0
10 Druge obveznosti 213.735 1.505
11 Računi prevrednotenja 367.423 0
12 Kapital in rezerve 97.201 0
Skupaj obveznosti 2.602.314 15.034
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije