Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 27 март 2015 г.

31 март 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 27 март 2015 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,2 млрд. евро до 247,2 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През седмицата Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1 млрд. евро до 375,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 2,1 млрд. евро до 1012,9 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 14,2 млрд. евро до 81,3 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 54,7 млрд. евро до 474,7 млрд. евро. На 25 март 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 142,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 120,5 млрд. евро със седемдневен матуритет.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 22,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 19,3 млрд. евро. Освен това бе извършено плащането по целева операция по дългосрочно рефинансиране (ЦОДР) в размер на 97,8 млрд. евро с матуритет 1281 дни.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (практически без промяна спрямо предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 63,6 млрд. евро (при 45,7 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 18,2 млрд. евро до 287 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 27 март 2015 г. Разлика спрямо 20 март 2015 г. – покупки Разлика спрямо 20 март 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 26,1 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 11,5 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 62,9 млрд. евро 2,9 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 4,6 млрд. евро 0,6 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 41,0 млрд. евро 14,7 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 140,9 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 63,4 млрд. евро до 293 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 343 839 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 281 431 2 117
2.1 Вземания от МВФ 77 377 −24
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 204 054 2 141
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 31 158 −1 961
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 24 783 −117
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 24 783 −117
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 538 300 72 691
5.1 Основни операции по рефинансиране 120 508 −21 894
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 417 558 94 599
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 234 −14
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 1
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 121 265 3 603
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 662 623 19 199
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 287 014 18 177
7.2 Други ценни книжа 375 609 1 022
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 665 0
9 Други активи 220 737 −2 572
Общо активи 2 250 801 92 960
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 012 937 2 060
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 356 626 81 387
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 293 003 63 422
2.2 Депозитно улеснение 63 622 17 969
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −4
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 379 171
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 129 960 11 830
5.1 Сектор „Държавно управление“ 81 335 14 164
5.2 Други задължения 48 625 −2 334
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 44 969 −2 896
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 913 −146
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 141 112
8.1 Депозити, салда и други задължения 7 141 112
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 374 0
10 Други задължения 208 744 103
11 Сметки за преоценка 330 898 0
12 Капитал и резерви 95 860 340
Общо пасиви 2 250 801 92 960
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите