Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 27 mars 2015

31 mars 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 27 mars 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 247,2 miljarder EUR genom kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner inom det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1 miljard EUR till 375,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,1 miljarder EUR till 1 012,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 14,2 miljarder EUR till 81,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 54,7 miljarder EUR till 474,7 miljarder EUR. Onsdagen den 25 mars 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 142,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 120,5 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 22,3 miljarder EUR och ersattes med en på 19,3 miljarder EUR. Dessutom avvecklades en riktad långfristig refinansieringstransaktion (TLTRO) på 97,8 miljarder EUR med en löptid på 1 281 dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (i stort sett oförändrad jämfört med föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 63,6 miljarder EUR (jämfört med 45,7 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 18,2 miljarder EUR till 287 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 27 mars 2015 Förändring jämfört med den 20 mars 2015 – Köp Förändring jämfört med den 20 mars 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 26,1 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 11,5 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 62,9 miljarder EUR 2,9 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 4,6 miljarder EUR 0,6 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 41,0 miljarder EUR 14,7 miljarder EUR -
Värdepappersprogram 140,9 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 63,4 miljarder EUR till 293 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 343.839 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 281.431 2.117
2.1 Fordringar på IMF 77.377 −24
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 204.054 2.141
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 31.158 −1.961
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 24.783 −117
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 24.783 −117
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 538.300 72.691
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 120.508 −21.894
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 417.558 94.599
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 234 −14
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 121.265 3.603
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 662.623 19.199
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 287.014 18.177
7.2 Andra värdepapper 375.609 1.022
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.665 0
9 Övriga tillgångar 220.737 −2.572
Summa tillgångar 2.250.801 92.960
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.012.937 2.060
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 356.626 81.387
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 293.003 63.422
2.2 Inlåningsfacilitet 63.622 17.969
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 −4
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.379 171
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 129.960 11.830
5.1 Offentliga sektorn 81.335 14.164
5.2 Övriga skulder 48.625 −2.334
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 44.969 −2.896
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.913 −146
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.141 112
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.141 112
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.374 0
10 Övriga skulder 208.744 103
11 Värderegleringskonton 330.898 0
12 Eget kapital 95.860 340
Summa skulder 2.250.801 92.960
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media