Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 27 marca 2015 r.

31 marca 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 27 marca 2015 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,2 mld EUR do poziomu 247,2 mld EUR, w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1 mld EUR do poziomu 375,6 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 2,1 mld EUR do poziomu 1012,9 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 14,2 mld EUR do poziomu 81,3 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 54,7 mld EUR do poziomu 474,7 mld EUR. W środę 25 marca 2015 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 142,4 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 120,5 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 22,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 19,3 mld EUR. Ponadto nastąpiło rozliczenie ukierunkowanej dłuższej operacji refinansującej (TLTRO) w kwocie 97,8 mld EUR, z terminem zapadalności 1281 dni.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (praktycznie tyle samo co w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 63,6 mld EUR (wobec 45,7 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 18,2 mld EUR do poziomu 287 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 27.03.2015 Różnica wobec 20.03.2015 – zakup Różnica wobec 20.03.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 26,1 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 11,5 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 62,9 mld EUR 2,9 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 4,6 mld EUR 0,6 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych wyemitowanych przez sektor publiczny 41,0 mld EUR 14,7 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 140,9 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 63,4 mld EUR do poziomu 293 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 343.839 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 281.431 2.117
2.1 Należności od MFW 77.377 −24
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 204.054 2.141
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 31.158 −1.961
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 24.783 −117
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 24.783 −117
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 538.300 72.691
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 120.508 −21.894
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 417.558 94.599
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 234 −14
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 121.265 3.603
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 662.623 19.199
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 287.014 18.177
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 375.609 1.022
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.665 0
9 Pozostałe aktywa 220.737 −2.572
Aktywa razem 2.250.801 92.960
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.012.937 2.060
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 356.626 81.387
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 293.003 63.422
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 63.622 17.969
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −4
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.379 171
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 129.960 11.830
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 81.335 14.164
5.2 Pozostałe zobowiązania 48.625 −2.334
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 44.969 −2.896
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.913 −146
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.141 112
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.141 112
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.374 0
10 Pozostałe pasywa 208.744 103
11 Różnice z wyceny 330.898 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 95.860 340
Pasywa razem 2.250.801 92.960
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami