Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 27. březnu 2015

31. března 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 27. března 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,2 mld. EUR na 247,2 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém ve sledovaném týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1 mld. EUR na 375,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2,1 mld. EUR na 1 012,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 14,2 mld. EUR na 81,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 54,7 mld. EUR na 474,7 mld. EUR. Ve středu 25. března 2015 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 142,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 120,5 mld. EUR se splatností sedm dní.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 22,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 19,3 mld. EUR. Dále byla vypořádána cílená dlouhodobější refinanční operace (TLTRO) o objemu 97,8 mld. EUR se splatností 1 281 dní.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (prakticky beze změny oproti předchozímu týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 63,6 mld. EUR (oproti 45,7 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 18,2 mld. EUR na 287 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 27. březnu 2015 Rozdíl v porovnání s 20. březnem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 20. březnem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 26,1 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 11,5 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 62,9 mld. EUR 2,9 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 4,6 mld. EUR 0,6 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 41,0 mld. EUR 14,7 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 140,9 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 63,4 mld. EUR na 293 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 343 839 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 281 431 2 117
2.1 Pohledávky za MMF 77 377 −24
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 204 054 2 141
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 31 158 −1 961
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 24 783 −117
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 24 783 −117
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 538 300 72 691
5.1 Hlavní refinanční operace 120 508 −21 894
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 417 558 94 599
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 234 −14
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 121 265 3 603
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 662 623 19 199
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 287 014 18 177
7.2 Ostatní cenné papíry 375 609 1 022
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 665 0
9 Ostatní aktiva 220 737 −2 572
Aktiva celkem 2 250 801 92 960
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 012 937 2 060
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 356 626 81 387
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 293 003 63 422
2.2 Vkladová facilita 63 622 17 969
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 −4
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 379 171
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 129 960 11 830
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 81 335 14 164
5.2 Ostatní závazky 48 625 −2 334
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 44 969 −2 896
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 913 −146
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 141 112
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 141 112
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 374 0
10 Ostatní pasiva 208 744 103
11 Účty přecenění 330 898 0
12 Kapitál a rezervní fondy 95 860 340
Pasiva celkem 2 250 801 92 960
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média