SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 27. marts 2015

31. marts 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 27. marts 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,2 mia. euro til 247,2 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I løbet af ugen gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1 mia. euro til 375,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,1 mia. euro til 1.012,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 14,2 mia. euro til 81,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 54,7 mia. euro til 474,7 mia. euro. Onsdag den 25. marts 2015 udløb en primær markedsoperation på 142,4 mia. euro, og en ny på 120,5 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation på 22,3 mia. euro, og en ny på 19,3 mia. euro blev afviklet. Desuden afvikledes en målrettet langfristet markedsoperation (TLTRO) på 97,8 mia. euro med en løbetid på 1.281 dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 63,6 mia. euro (mod 45,7 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 18,2 mia. euro til 287 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 27. marts 2015 Ændring i forhold til 20. marts 2015 – opkøb Ændring i forhold til 20. marts 2015 – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 26,1 mia. - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 11,5 mia. - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 62,9 mia. EUR 2,9 mia. -
Programmet til opkøb af asset-backed securities EUR 4,6 mia. EUR 0,6 mia. -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor EUR 41,0 mia. EUR 14,7 mia. -
Securities Markets Programme EUR 140,9 mia. - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 63,4 mia. euro til 293 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 343.839 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 281.431 2.117
2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.377 −24
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 204.054 2.141
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 31.158 −1.961
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 24.783 −117
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 24.783 −117
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 538.300 72.691
5.1 Primære markedsoperationer 120.508 −21.894
5.2 Langfristede markedsoperationer 417.558 94.599
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 234 −14
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 1 1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 121.265 3.603
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 662.623 19.199
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 287.014 18.177
7.2 Andre værdipapirer 375.609 1.022
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.665 0
9 Andre aktiver 220.737 −2.572
Aktiver i alt 2.250.801 92.960
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.012.937 2.060
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 356.626 81.387
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 293.003 63.422
2.2 Indlånsfacilitet 63.622 17.969
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 −4
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.379 171
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 129.960 11.830
5.1 Offentlig forvaltning og service 81.335 14.164
5.2 Andre forpligtelser 48.625 −2.334
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 44.969 −2.896
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.913 −146
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.141 112
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.141 112
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.374 0
10 Andre forpligtelser 208.744 103
11 Revalueringskonti 330.898 0
12 Kapital og reserver 95.860 340
Passiver i alt 2.250.801 92.960
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt