Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 27. marcu 2015

31. marca 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 27. marca 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,2 mld. EUR na 247,2 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 1 mld. EUR na 375,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 2,1 mld. EUR na 1 012,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 14,2 mld. EUR na 81,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 54,7 mld. EUR na 474,7 mld. EUR. V stredu 25. marca 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 142,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 120,5 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

V priebehu týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v objeme 22,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 19,3 mld. EUR. Okrem toho bola vyrovnaná aj cielená dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 97,8 mld. EUR so splatnosťou 1 281 dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s predchádzajúcim týždňom takmer nezmenený), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 63,6 mld. EUR (v porovnaní so 45,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 18,2 mld. EUR na 287 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 27. marcu 2015 Zmena oproti 20. marcu 2015: nákup Zmena oproti 20. marcu 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 26,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 11,5 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 62,9 mld. EUR 2,9 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 4,6 mld. EUR 0,6 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 41,0 mld. EUR 14,7 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 140,9 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 63,4 mld. EUR na 293 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 343 839 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 281 431 2 117
2.1 Pohľadávky voči MMF 77 377 −24
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 204 054 2 141
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 31 158 −1 961
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 24 783 −117
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 24 783 −117
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 538 300 72 691
5.1 Hlavné refinančné operácie 120 508 −21 894
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 417 558 94 599
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 234 −14
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 121 265 3 603
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 662 623 19 199
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 287 014 18 177
7.2 Ostatné cenné papiere 375 609 1 022
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 665 0
9 Ostatné aktíva 220 737 −2 572
Aktíva spolu 2 250 801 92 960
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 012 937 2 060
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 356 626 81 387
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 293 003 63 422
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 63 622 17 969
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 −4
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 379 171
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 129 960 11 830
5.1 Verejná správa 81 335 14 164
5.2 Ostatné záväzky 48 625 −2 334
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 44 969 −2 896
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 913 −146
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 141 112
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 141 112
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 56 374 0
10 Ostatné pasíva 208 744 103
11 Účty precenenia 330 898 0
12 Základné imanie a rezervy 95 860 340
Pasíva spolu 2 250 801 92 960
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá