Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 27 maart 2015

31 maart 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 27 maart 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 247,2 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

Gedurende de week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (passiefpost 7.2) stegen met EUR 1 miljard naar EUR 375,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,1 miljard naar EUR 1.012,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 14,2 miljard naar EUR 81,3 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 54,7 miljard naar EUR 474,7 miljard. Op woensdag 25 maart 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 142,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 120,5 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 22,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 19,3 miljard verrekend. Bovendien werd er een gerichte langerlopende herfinancieringstransactie (TLTRO) van EUR 97,8 miljard, met een looptijd van 1281 dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vrijwel gelijk aan de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 63,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 45,7 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 18,2 miljard naar EUR 287 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 27 maart 2015 Verschil ten opzichte van 20 maart 2015 – Aankopen Verschil ten opzichte van 20 maart 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 26,1 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 11,5 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 62,9 miljard EUR 2,9 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 4,6 miljard EUR 0,6 miljard -
Programma voor de aankoop van publiekesectoractiva EUR 41,0 miljard EUR 14,7 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 140,9 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 63,4 miljard naar EUR 293 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 343.839 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 281.431 2.117
2.1 Vorderingen op het IMF 77.377 −24
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 204.054 2.141
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 31.158 −1.961
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 24.783 −117
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 24.783 −117
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 538.300 72.691
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 120.508 −21.894
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 417.558 94.599
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 234 −14
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 121.265 3.603
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 662.623 19.199
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 287.014 18.177
7.2 Overige waardepapieren 375.609 1.022
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.665 0
9 Overige activa 220.737 −2.572
Totaal activa 2.250.801 92.960
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.012.937 2.060
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 356.626 81.387
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 293.003 63.422
2.2 Depositofaciliteit 63.622 17.969
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 −4
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.379 171
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 129.960 11.830
5.1 Overheid 81.335 14.164
5.2 Overige verplichtingen 48.625 −2.334
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 44.969 −2.896
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.913 −146
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.141 112
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.141 112
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.374 0
10 Overige passiva 208.744 103
11 Herwaarderingsrekeningen 330.898 0
12 Kapitaal en reserves 95.860 340
Totaal passiva 2.250.801 92.960
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media