Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 27. martā

2015.31.03.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 27. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 247.2 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1 mljrd. euro (līdz 375.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) palielinājās par 2.1 mljrd. euro (līdz 1 012.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 14.2 mljrd. euro (līdz 81.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 54.7 mljrd. euro (līdz 474.7 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 25. martā, galvenajai refinansēšanas operācijai 142.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 120.5 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Šajā nedēļā pienāca dzēšanas termiņš ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 22.3 mljrd. euro apmērā un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 19.3 mljrd. euro apmērā. Turklāt tika noslēgta arī ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperācija (ITRMO) 97.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 281 diena.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (praktiski nemainījies salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 63.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 45.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 18.2 mljrd. euro (līdz 287 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 27. martā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 20. martu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 20. martu
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 26.1 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 11.5 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 62.9 mljrd. euro 2.9 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 4.6 mljrd. euro 0.6 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 41.0 mljrd. euro 14.7 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 140.9 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 63.4 mljrd. euro (līdz 293 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 343,839 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 281,431 2,117
2.1 SVF debitoru parādi 77,377 −24
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 204,054 2,141
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 31,158 −1,961
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 24,783 −117
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 24,783 −117
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 538,300 72,691
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 120,508 −21,894
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 417,558 94,599
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 234 −14
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 121,265 3,603
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 662,623 19,199
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 287,014 18,177
7.2 Pārējie vērtspapīri 375,609 1,022
8 Valdības parāds euro 26,665 0
9 Pārējie aktīvi 220,737 −2,572
Kopā aktīvi 2,250,801 92,960
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1,012,937 2,060
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 356,626 81,387
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 293,003 63,422
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 63,622 17,969
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 −4
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,379 171
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 129,960 11,830
5.1 Saistības pret valdību 81,335 14,164
5.2 Pārējās saistības 48,625 −2,334
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 44,969 −2,896
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,913 −146
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,141 112
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,141 112
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,374 0
10 Pārējās saistības 208,744 103
11 Pārvērtēšanas konti 330,898 0
12 Kapitāls un rezerves 95,860 340
Kopā pasīvi 2,250,801 92,960
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem