Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 27. marca 2015

31. marec 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 27. marca 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,2 milijarde EUR na 247,2 milijarde EUR.

Eurosistem ni v tem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1 milijardo EUR na 375,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,1 milijarde EUR na 1.012,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 14,2 milijarde EUR na 81,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 54,7 milijarde EUR na 474,7 milijarde EUR. V sredo, 25. marca 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 142,4 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 120,5 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Med tednom je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 22,3 milijarde EUR, poravnana pa je bila nova v višini 19,3 milijarde EUR. Poleg tega je bila poravnana ciljno usmerjena operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 97,8 milijarde EUR z zapadlostjo 1.281 dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (praktično nespremenjeno v primerjavi s prejšnjim tednom), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 63,6 milijarde EUR (v primerjavi s 45,7 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 18,2 milijarde EUR na 287 milijard EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 27. marca 2015 Razlika od 20. marca 2015 – kupljeno Razlika od 20. marca 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 26,1 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 11,5 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 62,9 milijarde EUR 2,9 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 4,6 milijarde EUR 0,6 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 41,0 milijarde EUR 14,7 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 140,9 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 63,4 milijarde EUR na 293 milijard EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 343.839 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 281.431 2.117
2.1 Terjatve do MDS 77.377 −24
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 204.054 2.141
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 31.158 −1.961
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 24.783 −117
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 24.783 −117
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 538.300 72.691
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 120.508 −21.894
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 417.558 94.599
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 234 −14
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 121.265 3.603
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 662.623 19.199
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 287.014 18.177
7.2 Drugi vrednostni papirji 375.609 1.022
8 Dolg širše države v EUR 26.665 0
9 Druga sredstva 220.737 −2.572
Skupaj sredstva 2.250.801 92.960
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.012.937 2.060
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 356.626 81.387
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 293.003 63.422
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 63.622 17.969
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 −4
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.379 171
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 129.960 11.830
5.1 Širša država 81.335 14.164
5.2 Druge obveznosti 48.625 −2.334
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 44.969 −2.896
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.913 −146
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.141 112
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.141 112
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.374 0
10 Druge obveznosti 208.744 103
11 Računi prevrednotenja 330.898 0
12 Kapital in rezerve 95.860 340
Skupaj obveznosti 2.250.801 92.960
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije