Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 19 септември 2014 г.

23 септември 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 19 септември 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,3 млрд. евро до 213,6 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
18 септември 2014 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 75 млн. щатски долара 20 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,4 млрд. евро до 366,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 1,5 млрд. евро до 970,4 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 5,9 млрд. евро до 86 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 12,9 млрд. EUR до 449,2 млрд. EUR. На 17 септември 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 110,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 105,7 млрд. евро, с едноседмичен матуритет.

През седмицата 6 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране са изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,3 млрд. евро (при 0,2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 23,1 млрд. евро (при 21,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,6 млрд. евро до 194,5 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа, придобити по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 19 септември 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 148,7 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 32,2 млрд. евро и 13,6 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 16,8 млрд. евро до 162,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 334 434 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 247 268 −2 797
2.1 Вземания от МВФ 81 136 −222
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 166 132 −2 575
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 26 857 1 168
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 871 −1 268
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 871 −1 268
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 472 263 −10 868
5.1 Основни операции по рефинансиране 105 689 −5 013
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 366 304 −5 975
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 270 120
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 63 325 −209
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 561 395 −227
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 194 537 −600
7.2 Други ценни книжа 366 858 373
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 709 0
9 Други активи 236 031 −1 448
Общо активи 1 988 153 −15 649
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 970 382 −1 543
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 185 527 −14 769
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 162 433 −16 752
2.2 Депозитно улеснение 23 077 1 988
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 17 −5
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 945 165
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 115 820 4 381
5.1 Сектор „Държавно управление“ 85 993 5 946
5.2 Други задължения 29 827 −1 565
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 40 860 239
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 003 119
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 153 −1 444
8.1 Депозити, салда и други задължения 6 153 −1 444
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 368 0
10 Други задължения 213 365 −2 798
11 Сметки за преоценка 301 418 0
12 Капитал и резерви 95 312 0
Общо пасиви 1 988 153 −15 649
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите