Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 19. septembrī

2014.23.09.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 19. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 213.6 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2014. gada 18. septembrī Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 75 milj. ASV dolāru 20 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.4 mljrd. euro (līdz 366.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.5 mljrd. euro (līdz 970.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 5.9 mljrd. euro (līdz 86 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 12.9 mljrd. euro (līdz 449.2 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 17. septembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 110.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 105.7 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā pirms termiņa tika atmaksāti 6 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās saņemtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 23.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 21.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 194.5 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās sakarā ar pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanu. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 19. septembrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 148.7 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 32.2 mljrd. euro un 13.6 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 16.8 mljrd. euro (līdz 162.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 334,434 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 247,268 −2,797
2.1 SVF debitoru parādi 81,136 −222
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 166,132 −2,575
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 26,857 1,168
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,871 −1,268
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,871 −1,268
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 472,263 −10,868
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 105,689 −5,013
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 366,304 −5,975
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 270 120
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 63,325 −209
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 561,395 −227
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 194,537 −600
7.2 Pārējie vērtspapīri 366,858 373
8 Valdības parāds euro 26,709 0
9 Pārējie aktīvi 236,031 −1,448
Kopā aktīvi 1,988,153 −15,649
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 970,382 −1,543
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 185,527 −14,769
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 162,433 −16,752
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 23,077 1,988
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 17 −5
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,945 165
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 115,820 4,381
5.1 Saistības pret valdību 85,993 5,946
5.2 Pārējās saistības 29,827 −1,565
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 40,860 239
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,003 119
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6,153 −1,444
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6,153 −1,444
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 53,368 0
10 Pārējās saistības 213,365 −2,798
11 Pārvērtēšanas konti 301,418 0
12 Kapitāls un rezerves 95,312 0
Kopā pasīvi 1,988,153 −15,649
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem