Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 19 september 2014

23 september 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 19 september 2014 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 213,6 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
18 september 2014 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 75 miljoner USD 20 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 366,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,5 miljarder EUR till 970,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 5,9 miljarder EUR till 86 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 12,9 miljarder EUR till 449,2 miljarder EUR. Onsdagen den 17 september 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 110,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 105,7 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Under veckan återbetalades 6 miljarder EUR av långfristiga refinansieringstransaktioner före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,3 miljarder EUR (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 23,1 miljarder EUR (jämfört med 21,1 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 194,5 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper förvärvade inom ramen för första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 19 september 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 148,7 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 32,2 miljarder EUR respektive 13,6 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 16,8 miljarder EUR till 162,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 334.434 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 247.268 −2.797
2.1 Fordringar på IMF 81.136 −222
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 166.132 −2.575
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 26.857 1.168
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.871 −1.268
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.871 −1.268
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 472.263 −10.868
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 105.689 −5.013
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 366.304 −5.975
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 270 120
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 63.325 −209
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 561.395 −227
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 194.537 −600
7.2 Andra värdepapper 366.858 373
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.709 0
9 Övriga tillgångar 236.031 −1.448
Summa tillgångar 1.988.153 −15.649
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 970.382 −1.543
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 185.527 −14.769
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 162.433 −16.752
2.2 Inlåningsfacilitet 23.077 1.988
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 17 −5
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.945 165
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 115.820 4.381
5.1 Offentliga sektorn 85.993 5.946
5.2 Övriga skulder 29.827 −1.565
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 40.860 239
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.003 119
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.153 −1.444
8.1 Inlåning och övriga skulder 6.153 −1.444
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.368 0
10 Övriga skulder 213.365 −2.798
11 Värderegleringskonton 301.418 0
12 Eget kapital 95.312 0
Summa skulder 1.988.153 −15.649
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media