Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 19. září 2014

23. září 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 19. září 2014 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) snížil o 0,3 mld. EUR na 213,6 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
18. září 2014 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 75 mil. USD 20 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,4 mld. EUR na 366,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,5 mld. EUR na 970,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 5,9 mld. EUR na 86 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 12,9 mld. EUR na 449,2 mld. EUR. Ve středu 17. září 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 110,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 105,7 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu bylo z dlouhodobějších refinančních operací splaceno před dobou splatnosti 6 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,3 mld. EUR (ve srovnání s 0,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 23,1 mld. EUR (ve srovnání s 21,1 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) se snížil o 0,6 mld. EUR na 194,5 mld. EUR. Příčinou tohoto poklesu je splacení cenných papírů nabytých v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 19. září 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 148,7 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 32,2 mld. EUR, resp. 13,6 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 16,8 mld. EUR na 162,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 434 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 247 268 −2 797
2.1 Pohledávky za MMF 81 136 −222
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 166 132 −2 575
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 26 857 1 168
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 871 −1 268
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 871 −1 268
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 472 263 −10 868
5.1 Hlavní refinanční operace 105 689 −5 013
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 366 304 −5 975
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 270 120
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 63 325 −209
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 561 395 −227
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 194 537 −600
7.2 Ostatní cenné papíry 366 858 373
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 709 0
9 Ostatní aktiva 236 031 −1 448
Aktiva celkem 1 988 153 −15 649
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 970 382 −1 543
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 185 527 −14 769
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 162 433 −16 752
2.2 Vkladová facilita 23 077 1 988
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 17 −5
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 945 165
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 115 820 4 381
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 85 993 5 946
5.2 Ostatní závazky 29 827 −1 565
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 40 860 239
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 003 119
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 153 −1 444
8.1 Vklady a ostatní závazky 6 153 −1 444
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 368 0
10 Ostatní pasiva 213 365 −2 798
11 Účty přecenění 301 418 0
12 Kapitál a rezervní fondy 95 312 0
Pasiva celkem 1 988 153 −15 649
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média